Etisk företagsverksamhet

En stark företagskultur förhindrar korruption och är samtidigt en konkurrensfördel. Konkurrens är bra för marknaden. Den får inte begränsas till exempel genom karteller.

Om ett företag gör sig skyldigt till korruption, är det oundvikligt att dess rykte blir lidande. Det igen leder till att kunder och investerare försvinner och samtidigt till ekonomiska förluster. Ett företag med dåligt rykte är inte heller en intressant arbetsgivare.

Effektiva och trovärdiga åtgärder mot korruption stöder företagets utveckling på lång sikt. Åtgärderna måste stå i proportion till företagets storlek. Ju mera omfattande verksamhet det är fråga om, desto mera resurser måste reserveras för korruptionsbekämpning.

Hur kommer man igång med korruptionsbekämpningen?

Alla företag bör ha etiska anvisningar som hjälper företaget att hitta en lösning i oklara situationer. Det är viktigt att det uttryckligen är företagsledningen som fattar beslut om att etiska anvisningar ska utarbetas. Ledningen måste engagera sig i korruptionsbekämpningen, eftersom den har en viktig roll som vägvisare.

Anvisningarna utarbetas utgående från identifierade risker. Hur omfattande kartläggningen av riskerna är, beror på företagets storlek, bransch samt geografiska verksamhetsområde.

När anvisningarna har tagits i bruk, måste hela personalen vara insatt i dem. Detta förutsätter intern kommunikation och obligatorisk utbildning. Cheferna måste försäkra sig om att anvisningarna också följs.

Personalen måste dessutom ha möjlighet att på ett tryggt sätt anmäla oegentligheter och misstänkt verksamhet. Tillräckligt med personalresurser måste reserveras för behandlingen av anmälningarna.

Korruptionsbekämpning i organisationen

Bilden föreställer korruptionsbekämpningens kretslopp i organisationen. Informationen finns också i textform på denna sida.

Se närmare anvisningar om grunderna för etisk verksamhet.

En bra företagskultur är öppen och diskuterande

Korruption förhindras också av en stark, öppen och diskuterande företagskultur. Med företagskultur avses en helhet som utgörs av företagets värderingar, attityder, arbetssätt och de antaganden och förväntningar som gäller dem.

En fungerande företagskultur har också andra fördelar: ett ansvarstagande företag med gott rykte är en intressant arbetsplats, affärspartner och ett intressant investeringsobjekt.

Företagets verksamhet bör vara så etisk att den uppfyller kraven i lagstiftningen i alla länder, där företaget har verksamhet. Till exempel mutor bör inte godkännas, även om de är allmänt förekommande i något verksamhetsland.

Då företagskulturen är tillräckligt stark, når den också ut i den internationella verksamheten. Företaget måste ställa sig avvisande till korruption såväl här hemma som utomlands.

Stora företag har en skyldighet att rapportera om sin ansvarsfullhet

Korruption inverkar alltid negativt såväl på företaget som på det omgivande samhället. Därför förutsätter hela samhället ansvarsfullhet av företagen.

Direktivet om tillhandahållande av icke-finansiell information stöder korruptionsbekämpningen inom EU. I Finland har direktivet genomförts genom en ändring av bokföringslagen som godkändes i december 2016.

Gällande lagstiftning ålägger stora företag att rapportera om sina verksamhetslinjer, som gäller

  • miljön
  • de anställda och sociala frågor
  • mänskliga rättigheter
  • bekämpning av mutor och annan korruption.

Bolagen ska också ge en kort beskrivning av sin affärsverksamhetsmodell samt information om de risker som hänför sig till verksamhetslinjerna och hanteringen av dem.

Rapporteringsplikten gäller bolag av allmänt intresse, vilkas personal omfattar över 500 anställda och vilkas omsättning uppgår till över 40 miljoner euro eller balansräkning till över 20 miljoner euro. För mindre företag än dessa är rapporteringen frivillig, men med tanke på att verksamheten ska vara transparent är rapporteringen att rekommendera också för dem.

Utredningen kan lämnas in som en del av verksamhetsberättelsen. Ett alternativ till detta är att rapporten om ansvarsfullhet görs som en separat utredning eller rapport, som grundar sig på den internationella rapporteringsramen.

Begränsning av konkurrensen skadar näringslivet

Företagen måste följa konkurrenslagar och konkurrensförordningar i sin verksamhet. En konkurrenskraftig marknad står i hela samhällets intresse.

Företagen får inte ingå konkurrensbegränsande avtal med sina konkurrenter, vilkas syfte är att

  • komma överens om priser
  • ingå anbudskarteller
  • begränsa produktionen
  • komma överens om att dela upp marknaden eller kunderna.

I en kartell agerar de anbudsgivande företagen tillsammans för att öka sina intäkter. Företagen strävar efter att åstadkomma arrangemanget i hemlighet, så att beställaren antar att de på normalt sätt konkurrerar sinsemellan.

Om ett företag är med i en kartell, har det ingen press på sig att utveckla nya produkter, förbättra kvaliteten eller hålla priserna nere. Då är konsumenterna tvungna att betala ett dyrare pris för sämre kvalitet.

Med karteller och annan verksamhet som strider mot konkurrenslagstiftningen sammanhänger ofta också annan korruption.

Mera om ämnet på andra webbplatser

Arbets- och näringsministeriet: Samhällsansvar

Arbets- och näringsministeriet: Ansvarsrapportering

Konkurrens- och konsumentverket: Karteller och andra horisontella konkurrensbegränsningar

Europeiska kommissionen: Konkurrensbegränsande avtal