UTBILDNING OM SKYDD FÖR VISSELBLÅSARE

Skyddet för visselblåsare är en väsentlig del av en mer öppen organisationskultur och av korruptionsbekämpning, och det är viktigt för alla att känna till

Utbildning i ämnet ger förståelse för avslöjande av olagligheter och visselblåsarens rättigheter. Utbildningen underlättar identifieringen av vad lagen omfattar och hur den skyddar de rapporterande personerna i praktiken. Förståelsen för lagen om skydd för visselblåsare bidrar också till att undvika olagligheter och till att säkerställa att organisationerna följer lagar och etiska standarder. Under 2024 erbjuder justitieministeriets utbildningsprojekt för lagen om skydd för visselblåsare avgiftsfri utbildning om lagens tema för såväl arbetstagare som handläggare av rapporter och organisationens ledning.

Utbildningen skapar förtroende i arbetsmiljön eftersom arbetstagarna vet att de skyddas om de rapporterar om fusk eller missbruk. Utbildning i temat hjälper individer och organisationer att följa bestämmelserna och stärka etisk praxis. Utbildningsprojektet har delfinansierats av EU:s ISF-fond.

Att öka medvetenheten bidrar till att ta itu med övergrepp

Utbildningsprojektet för lagen om skydd för visselblåsare inleddes i september 2023. Målet med projektet är att utbilda handläggarna av rapporterna, experter och arbetstagare gällande visselblåsardirektivet. Projektets mål är rätt så ambitiösa. Utbildning erbjuds alla sektorer och man strävar efter att öka medborgarnas medvetenhet om lagen och dess betydelse som en del av arbetslivet.

Utbildning och information har visat sig spela en allt viktigare roll, då det är fråga om en betydande lagreform. Projektet syftar till att öka medvetenheten bland såväl organisationer, arbetstagare som medborgare, så att rapporteringen sätts i system och man kan ingripa i eventuella missbruk i tid.

Läs mer om projektet: https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM124:00/2023