Strategi mot korruption

För Finland har beretts ett utkast till strategi mot korruption. Målet på lång sikt är ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste eller döljas.

Det nationella arbetet mot korruption måste effektiviseras. Också flera internationella organisationer har uppmanat Finland att vidta åtgärder för att effektivisera arbetet.

Det behövs en långsiktig strategi för att säkerställa ett konsekvent och målmedvetet arbete mot korruption och att de relevanta aktörerna förbinder sig till verksamheten. Målet ska vara ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste eller döljas.

I Finland förekommer enligt undersökningar strukturell korruption som är svår att upptäcka. Centrala riskområden är byggnadsbranschen, offentlig upphandling, samhällsplanering och politisk verksamhet. I allmänhet anses korruption bero på otillräckliga åtgärder för att bekämpa korruption, bristen på övervakning och öppenhet samt svårigheterna att identifiera korrupta gärningar.

Samarbetsnätverket har utarbetat ett utkast till strategi

En av uppgifterna för samarbetsnätverket mot korruption har varit att utarbeta en strategi mot korruption för Finland.

Samarbetsnätverket tillsatte i januari 2015 en arbetsgrupp som skulle bereda ett utkast till strategi. Nätverket godkände utkastet till strategi i juni 2016 och överlämnade den efter remissbehandlingen till justitieministeriet i februari 2017. Strategin har inte ännu fastställts på statsrådsnivå.

Utkastet lyfter fram nödvändiga utvecklingsmål

I strategiutkastet ingår en detaljerad översikt över det nuvarande korruptionsläget. Utifrån översikten har det fastställts mål, som är ambitiösa men också nödvändiga.

I utkastet ingår en plan för praktiska åtgärder för att uppnå dessa mål. Också ansvarsinstanserna anges i strategin. Korruptionsbekämpning förutsätter nära samarbete mellan myndigheter, företag och organisationer.

Du kan läsa strategiutkastet (på finska) som finns tillgänglig i statsrådets publikationsarkiv.

Du kan också läsa sammandraget av utlåtandena om strategiutkastet (på finska).