TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Visselblåsarlagen grundar sig på EU:s visselblåsardirektiv. Dess tillämpningsområde omfattar i stor utsträckning olika sektorer där det är nödvändigt att anmäla och avslöja missbruk med tanke på det allmänna intresset. 

Läs mer om på hurdana frågor visselblåsarlagen tillämpas genom att klicka på lagstiftningsområdena nedan. Vilka lagstiftningsområden hör närmast samman med ditt arbete? Sätt dig in särskilt i dem. 

En förutsättning för tillämpning av lagen är att överträdelsen kan få någon av följande påföljder: 

  1. gärningen eller försummelsen är straffbar, dvs. kan leda till exempelvis bötesstraff
  2. gärningen eller försummelsen kan leda till en administrativ påföljd av straffkaraktär, såsom en påföljds- eller försummelseavgift, eller
  3. gärningen eller försummelsen allvarligt kan äventyra uppnåendet av de mål av allmänt intresse som eftersträvas med lagstiftningen.

Lagen tillämpas däremot bl.a. på statsunderstöd och nationella understöd, brott mot den nationella konkurrenslagstiftningen och överträdelser som gäller beskattning eller arrangemang för att få skattefördelar oberoende av vilken eventuell påföljd överträdelsen kan få. Nedan kan du läsa mer om tillämpningsområdet.