Med tjänstemannaetik mot korruption

Korruption inom den offentliga förvaltningen eller verksamhet som ser ut att vara korrupt undergräver medborgarnas förtroende. Tjänstemännen måste se till att verksamheten är etisk.

Som tjänsteman står du i en särskild relation till medborgarna, eftersom den offentliga förvaltningen är verksam med fullmakt av medborgarna, med medborgarnas resurser och i medborgarnas intresse. När du utövar offentlig makt, påverkar du samtidigt medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

Du är skyldig att se till att din verksamhet är korrekt och inte försvagar medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen.

Lagstiftningen skapar grunden för vilket slags verksamhet som kan accepteras av en tjänsteman. Ofta ställer lagstiftningen emellertid endast de yttre ramarna för beslutsfattandet. Resten förutsätter etisk prövning.

Med tjänstemannaetik avses de allmänna värderingar och principer som gäller tjänstemän.

Opartiskhet, oberoende och öppenhet utgör grunden för förtroendet

Viktiga värderingar med tanke på korruptionsbekämpningen är bland annat opartiskhet, oberoende och öppenhet. De hör till både statsförvaltningens och kommunalförvaltningens värderingar.

Med opartiskhet avses att en tjänstemans beslut kan motiveras objektivt och grundar sig på fakta.

Om du har ett sådant förhållande till ett pågående ärende eller till parterna i det som kan äventyra din opartiskhet, är du jävig. Då kan du inte själv behandla ärendet.

Ansvaret för att bedöma din jävighet har du i första hand själv.

Oberoende sammanhänger framför allt med att en tjänstemans verksamhet grundar sig på lagar, förordningar och normer. Ärendena ska således beredas och avgöras så att en enskild persons, sammanslutnings eller ett enskilt företags intresse inte framhävs på bekostnad av det allmänna intresset.

Kräv inte, godkänn inte och ta inte emot ekonomiska eller andra förmåner, som kan äventyra din opartiskhet och ditt oberoende. En personlig förmån får inte påverka någon nivå av beslutsfattandet.

För en förbjuden förmån har inte fastslagits något penningvärde. Bedömningskriteriet är om mottagandet av en förmån kan äventyra medborgarnas förtroende för dig eller den myndighet du representerar. Förtroendet kan äventyras, även om förmånen i verkligheten inte påverkar din verksamhet som tjänsteman: i utomståendes ögon kan det trots allt se ut så. Läs mera om gåvor och förmåner.

Öppenhet undanröjer fördomar. Utöver att en tjänstemans verksamhet ska vara opartisk och oberoende, måste den också se ut så ur intressentgruppers och medborgares synvinkel. En myndighets handlingar är hemliga endast, om det i lagen finns föreskrivet ett särskilt skäl till att hemlighålla dem.

Kom ihåg att en myndighets handlingar i princip är offentliga. Se till att den myndighet du representerar också aktivt kommunicerar om de ärenden den har behandlat och de beslut den har fattat.

Det finns särskilda krav som gäller de högsta tjänstemännen

För statsförvaltningens högsta tjänstemän har det ställts högre krav på pålitlighet än sedvanligt. Vid behov kan en sådan tjänsteman sägas upp på lösare grunder än normalt, om förtroendet för tjänstemannens verksamhet har förverkats.

De högsta tjänstemännen är

  • ministeriernas avdelningschefer
  • motsvarande och högre tjänstemän
  • justitiekanslern
  • biträdande justitiekanslern
  • kommendören för försvarsmakten
  • riksåklagaren
  • cheferna för de ämbetsverk som lyder under ministerierna, om vilka föreskrivs särskilt genom förordning.

De högsta tjänstemännen är förpliktade att meddela ekonomiska och andra bindningar både före utnämningen till en tjänst och medan tjänsteförhållandet varar.

En utredning görs av sådana bindningar och bisysslor som kan ha betydelse när man bedömer personens förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till tjänsten. Uppgifter om bindningarna publiceras på finansministeriets webbplats.

eOppiva-utbildningar i tjänstemannaetik

Utbildningar i tjänstemannaetik finns också i statens digitala lärmiljö eOppiva, där totalt tre kurser har publicerats. Tjänstemän och den högsta ledningen inom statsförvaltningen uppmuntras att genomföra kurserna i eOppiva.

Introduktion till tjänstemannaetik

Tjänstemannaetik i praktiken

Tjänstemannaetik för den högsta ledningen inom statsförvaltningen

Mera information om tjänstemannaetik på andra webbplatser

Finansministeriet: Värdegrund och etik

Finansministeriet: Högsta ledningens bindningar (på finska)