Exempel på korruption

Korruption förekommer på alla samhällsnivåer och inom många olika branscher.

Nedan presenteras exempel på olika former av korruption i Finland. Det är inte fråga om riktiga fall, men exemplen motsvarar till många delar verkligheten.

Dubbelroller och partiska kriterier förvränger konkurrensen

 1. Ett ämbetsverk planerar att konkurrensutsätta upphandlingen av en tjänst.
 2. Tjänstemannen med ansvar för upphandling vid ämbetsverket är delägare i ett företag som tillhandahåller tjänsten i fråga. I anbudsförfrågan skriver tjänstemannen in ett ogrundat referenskrav: leverantörerna förutsätts ha ett visst antal projekt som överskrider ett visst värde, trots att detta i verkligheten inte har någon betydelse för leveransen av tjänsten.
 3. Kravet utesluter nästan alla leverantörer som kunde lämna in ett anbud. Det enda företaget som kan delta i anbudsförfarandet är företaget där tjänstemannen är delägare.

En offentligt anställd upphandlare med denna slags dubbelroll kan påverka innehållet och kriterierna av en anbudsförfrågan för att gynna ett visst företag och därmed förvränga konkurrensen. Detta har en direkt inverkan på konkurrensen mellan företagen och t.ex. nya företags möjligheter att komma in på marknaden. Det finns också en risk att en bekant leverantörs servicenivå sjunker och kvaliteten på tjänsterna försämras.

Orimliga referenskrav förvränger redan i sig anbudsförfarandet. Anbuden ska bedömas enligt objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Favorisering  av bekanta företag är korruption.

Läs mer om offentlig upphandling.

Mutor har många olika former

 1. En huvudentreprenör inom byggnadsbranschen vinner jämnt offentliga konkurrensutsättningar med sina exceptionellt förmånliga priser.
 2. Huvudentreprenören använder ofta underleverantörer för att genomföra projekten. Huvudentreprenörens arbetsledare svarar för konkurrensutsättningen av underleverantörsarbetet.
 3. På arbetsledarens eget egnahemshusbygge arbetar personer som är anställda hos en av underleverantörerna. Det skickas ingen faktura för arbetet som görs på eganhemshusbygget.

Mutor, det vill säga oberättigade fördelar, kan ges på flera olika sätt. Ibland kan mutan vara t.ex. ett villkor för att få ett projekt.

I exempelfallet kan arbetet som gjorts på egnahemshusbygget faktureras av arbetsledarens företag i samband med något annat projekt. Då handlar arbetsledaren både korrupt och oärlig mot sin arbetsgivare.

Korruption inom byggnadsbranschen förvränger konkurrensen, med den kan också skapa förutsättningar för annan kriminell verksamhet och grå ekonomi.

Om en entreprenör alltid lyckas erbjuda lägre priser än de andra, kan detta tyda på att entreprenören på ett olagligt sätt får veta de andra anbudsgivarnas priser på förhand. Företagen som lämnar in anbud kan också ha kommit överens på förhand att de andra erbjuder ett högre pris till kunden i fråga. Då är det fråga om en kartell som strider mot konkurrenslagen. Mer information om karteller finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Mycket låga priser kan också vara ett tecken på att företagen som deltar i projetet inte sköter sina lagstadgade skyldigheter. Personer som fattar beslut om upphandlingar och entreprenader har ofta en sådan position att de kan påverka ekonomiskt betydande projekt. Därför kan de bli utsatta för obehörig påverkan. I fråga om dessa personer är det viktigt att satsa på åtgärder som förebygger korruption, såsom öppna beslutsprocesser, anmälning av bindningar och tillsyn.

Mer information om grå ekonomi hittar du på webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet.

God avsikt berättigar inte favorisering av bekanta

 1. Myndigheten ska anställa en ny sakkunnig till sin enhet.
 2. Det är hård konkurrens på sektorn och myndigheten får ett tresiffrigt antal ansökningar. Enhetens chef upptäcker att en bekants dotter finns bland sökandena.
 3. Chefen vet att dottern på grund av sin livssituation har ett stort behov av inkomster. Dottern anställs trots att hon inte är den mest kompetenta och meriterade sökanden.

Favorisering av släktingar och bekanta t.ex. vid rekrytering, upphandlingar och andra beslut är korruption. Favorisering av släktingar kallas också nepotism.

En offentlig myndighet ska alltid agera opartiskt och så öppet som möjligt. Ändå är favorisering och oetiska beslut som fattas inom begränsade kretsar är en allmän form av korruption i Finland.

En beslutsfattares övergång till ett privat företag gnager på förtroendet

 1. En riksdagsledamot är också fullmäktigeledamot i sin hemkommun. Denna person är också medlem i social- och hälsovårdsnämnden.
 2. I riksdagen deltar riksdagsledamoten aktivt i diskussionen om social- och hälsovårdsreformen. I offentligheten talar riksdagsledamoten starkt för privata näringsidkares intressen.
 3. I mitten av sin mandatperiod meddelar riksdagsledamoten att hen avstår från sin riksdagsplats. Hen övergår till att arbeta som utvecklingsdirektör vid en tjänteleverantör som tillhandahåller hälsovårdstjänster.

Med svängdörrspolicy avses att beslutsfattare övergår från den offentliga sektorn till privata företag eller tvärtom. I vissa fall kan detta vara kopplat till korruption.

En före detta politiker kan anställas till ett företag enbart på grund av hans eller hennes påverkningsmöjligheter t.ex. i kommande offentliga upphandlingar. Detta är problematiskt med hänsyn till förvaltningens öppenhet och trovärdighet. Svändörrspolicy kan försvaga allmänhetens förtroende för politikers och myndigheters beslutsfattande.

I vissa fall kan det i dessa övergångar finnas tecken på belöning. Om en politiker har aktivt arbetat till fördel för en viss bransch och han eller hon senare anställs till ett företag inom samma bransch, kan det verka som om han eller hon handlat i eget intresse och tagit emot en fördel som kan likställas med muta.