Korruptionsbekämpning i Finland

Korruptionsbekämpning förutsätter samarbete på bred front.

Finland har ingen särskild myndighet för korruptionsbekämpning utan verksamheten fördelar sig mellan flera olika myndigheter och andra aktörer.

De viktigaste aktörerna när det gäller korruptionsbekämpning är:

Samarbetsnätverket främjar arbetet mot korruption

Samarbetsnätverket mot korruption har ställt som mål att korruption ska förekomma i så liten grad som möjligt i Finland.

Samarbetsnätverket är det nationella organet mot korruption som avses i internationella konventioner. Justitieministeriet tillsatte nätverket för första gången år 2002.

Samarbetsnätverket mot korruption har till uppgift att

 • främja arbetet mot korruption
 • bereda en nationell strategi och handlingsplan mot korruption samt främja deras genomförande
 • öka kännedomen om korruption och lyfta fram vikten av korruptionsbekämpning samt sprida information om de anvisningar om åtgärder mot korruption som getts inom den statliga, kommunala och privata sektorn
 • främja och följa upp genomförandet av internationella konventioner mot korruption och uppfyllelsen av internationella förpliktelser
 • behandla Finlands ställningstaganden som gäller korruption och korruptionsbekämpning samt producera material till stöd för beslutsfattandet
 • främja och följa upp forskningen kring korruptionsfrågor

Nätverket tar inte ställning till enskilda korruptionsfall.

I nätverket finns företrädare för centrala ministerier, polisen, åklagarväsendet, näringslivet och några medborgarorganisationer. Nätverket främjar tvärsektoriellt samarbete för att bekämpa korruption.

Justitieministeriet samordnar verksamheten

Justitieministeriet är den nationella samordningsmyndigheten för korruptionsbekämpning.

Till ministeriets uppgifter hör att

 • samordna utvecklingsprojekt som gäller korruptionsbekämpning
 • stödja olika myndigheters arbete mot korruption
 • samordna verksamheten inom samarbetsnätverket mot korruption

Ministeriets olika avdelningar och enheter kompletterar arbetet inom sina egna ansvarsområden:

 • Kriminalpolitiska avdelningen svarar för nationella och internationella uppgifter i anslutning till korruptionsbekämpning.
 • Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter upprätthåller ett valregister och svarar för sin del för bekämpning av korruption i samband med val.
 • Lagberedningsavdelningen svarar för bedömningen och beredningen av många av de bestämmelser som gäller korruptionsbekämpning.
 • Justitieförvaltningsavdelningen stöder arbetet mot korruption bland annat genom att se över lagarna som gäller rättsväsendet och ordna utbildning för domarna.

Åklagarmyndigheten hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Åklagarna ser till att det straffrättsliga ansvaret förverkligas i korruptionsärenden.

Polisen utreder och bekämpar korruptionsbrottslighet

Polisen inhämtar kriminalunderrättelser och gör brottsutredningar för att avslöja korruptionsbrott och föra dem till åtalsprövning. Arbetet ingår i bekämpningen av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi.

Centralen för utredning av penningtvätt är verksam under Centralkriminalpolisen. Centralen tar emot rapporter om tvivelaktiga transaktioner och finansiering av terrorism. Genom att analysera rapporterna kan det avslöjas penningflöden och transaktioner som är kopplade till korruption. Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier när det gäller  förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Mer information finns på adressen penningtvätt.fi.

Centralkriminalpolisen korruptionsfunktion upprätthåller en riksomfattande lägesbild om korruptionsbrott och utvecklar metoder för att identifiera, avslöja och utreda korrupt verksamhet.

Vid polisyrkeshögskolan har gjorts flera undersökningar som hänför sig till korruptionsbrottslighet. I grundutbildningen för poliser betonas kraven på laglig och etisk polisverksamhet.

Polisstyrelsen planerar, utvecklar, leder och övervakar polisverksamheten. I fråga om bekämpning av korruptionsbrottslighet betyder detta bland ann at att riktlinjerna för verksamheten samordnas och att det tryggas tillräckliga resurser för arbetet mot korruption. Inrikesministeriet styr och övervakar polisens verksamhetsområde.

Finansministeriet styr tjänstemännen

Finansministeriet deltar i arbetet mot korruption genom att lyfta fram de etiska principer och värden som ska iakttas inom statsförvaltningen. Ministeriet ger anvisningar till tjänstemän och svarar för utvecklingen av lagstiftningen som gäller dem.

Därtill samordnar finansministeriet bland annat partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning, som Finland anslöt sig till 2013. Transparent verksamhet och öppen tillgång till information inom förvaltningen förbättrar allmänhetens och organisationers möjligheter att delta i utvecklingen av samhället. Öppenhet förebygger korruption.

Skatteförvaltningen förebygger korruption genom skattekontroll

Skatteförvaltningen uppbär största delen av skatter och avgifter av skattenatur i Finland. Till dess uppgifter ingår dessutom bland annat skattekontroll. Personalen inom skattekontrollen har utbildats i att upptäcka korruption.

Den grundligaste formen av skattekontroll är skattegranskning. Vid skattegranskning utreds bland annat om bokföringsregistreringarna stämmer överens med verkligheten och om riktiga uppgifter har anmälts till Skatteförvaltningen.

Konkurrens- och konsumentverket ingriper i karteller och övervakar offentlig upphandling

Konkurrens- och konsumentverket tillämpar konkurrenslagen och andra bestämmelser som gäller konkurrensfrågor. Med stöd av dessa ingriper verket i förbjudna konkurrensbegränsningar, såsom karteller.

Konkurrens- och konsumentverket övervakar också iakttagandet av lagstiftningen som gäller offentlig upphandling, speciellt olaglig direktupphandling. Vem som helst som anser att en upphandlingsenhets verksamhet strider mot upphandlingslagstiftningen kan lämna en begäran om åtgärder till verket.

Genom aktiv utredningsverksamhet och ingripande i obehörig verksamhet strävar Konkurrens- och konsumentverket efter att förebygga de kostnader som karteller orsakar nationalekonomin. Verket arbetar också för att göra upphandlingsorganisationer medvetna om fenomen som är problematiska med tanke på konkurrensen och hur de kan förebyggas.

Utrikesministeriet har ett öga på anslagen för utvecklingssamarbete

Utrikesministeriet övervakar utvecklingssamarbetet och stöder partnerländerna i bekämpning av korruption. Ministeriet utbildar både sin egen personal och sina partnerländer i frågor som gäller förebyggande och bekämpning av korruption. Ministeriet har också gett ut en handbok om korruptionsbekämpning (på finska och engelska).

Utrikesministeriet har en tjänst för anmälan om misstankar om missbruk. Via tjänsten kan vem som helst anmäla misstankar om att biståndsmedel missbrukas. Alla anmälningar utreds och det strävas efter att få tillbaka medel som missbrukats.

Justitieombudsmannen och justitiekanslern övervakar den offentliga sektorns verksamhet

Riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet deltar i arbetet mot korruption genom att övervaka att domstolar, myndigheter och tjänstemän följer lagen och uppfyller sina skyldigheter.

Justitiekanslern övervakar dessutom att regeringen, ministerierna och republikens president sköter sina tjänsteåligganden enligt lag. Justitiekanslern har dessutom uppgifter som gäller övervakning av advokaters verksamhet.

Både justitieombudsmannen och justitiekanslern tar emot klagomål som gäller lagligheten av åtgärder som vidtagits av myndigheter, tjänstemän och andra som sköter offentliga uppdrag. Läs mer om anmälning av misstänkt korruption.

Kommunförbundet ger råd till kommunsektorn

Finlands Kommunförbund arbetar mot korruption genom att utbilda och ge anvisningar, råd och information till aktörer inom kommunsektorn.

Kommunförbundets anvisningar och råd gäller bland annat

 • gästvänlighet och mottagande av förmåner
 • bindningar och intressekonflikter
 • öppenhet och kommunikation
 • tjänsteansvar
 • etisk verksamhet inom förvaltningen och i beslutsfattandet

Vid Kommunförbundet finns en rådgivningsenhet för offentlig upphandling vars verksamhet finansieras av arbets- och näringsministeriet. Enheten ger anvisningar och råd till upphandlingsenheterna i frågor som gäller tillämpningen av lagstiftningen av offentlig upphandling och upphandlingsprocesserna.

Transparency International undersöker och utreder

Medborgarorganisationen Transparency International Finland är en av Transparency Internationals över hundra nationella organisationer. Alla har ett gemensamt mål: regeringen, näringsverksamheten och det civila samhället ska vara korruptionsfria.

Transparency International i Finland

 • ordnar seminarier och diskussionsmöten kring korruptionsbekämpning
 • genomför undersökningar och utredningar om korruptionsfrågor
 • följer utvecklingen i lagstiftningen och rättspraxis
 • ger utlåtanden om lagförslag

Organisationen deltar i kommunikationen som gäller det internationella korruptionsindexet.

Korruptionsbekämpning i Finland – andra sidor