Offentlig upphandling och rättvis konkurrensutsättning

Offentlig upphandling hör till riskområdena för korruption. De upphandlande enheterna ägnar inte alltid tillräckligt med uppmärksamhet åt att få till stånd verklig konkurrens.

Med offentlig upphandling avses sådan upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader som görs av en offentlig köpare, det vill säga en upphandlande enhet. Upphandlande enheter är oftast statliga och kommunala myndigheter, samkommuner, kommunernas affärsverk, offentligrättsliga inrättningar samt kyrkliga myndigheter. Upphandlingen betalas med offentliga medel.

Den offentliga upphandlingen har stor ekonomisk betydelse, eftersom det har uppskattats att det årliga totala värdet av den offentliga upphandlingen i Finland överstiger 30 miljarder euro. Det är närapå en femtedel av bruttonationalprodukten.

Korruption, oegentligheter och så kallade nätverk av gamla vänner är tyvärr vanliga inom den offentliga upphandlingen. Det största problemet är praxis, där man vid konkurrensutsättningen försöker främja valet av en viss leverantör. Men alltid konkurrensutsätter man inte ens upphandlingen, utan man försöker göra direktupphandling.

Lagen om offentlig upphandling och koncession förutsätter att offentlig upphandling konkurrensutsätts. Genom konkurrensutsättning strävar man efter att använda skattemedlen så effektivt som möjligt.

Innan man påbörjar en konkurrensutsättning måste man annonsera om den offentligt i HILMA-portalen som är avsedd för detta ändamål. På detta sätt har så många företag som möjligt lika möjligheter att konkurrera om upphandlingen.

Direktupphandling, det vill säga att man köper utan konkurrensutsättning, är tillåten endast i de fall som fastslås i lagen.

En jämbördig och icke-diskriminerande konkurrensmöjlighet förhindrar korruption och grå ekonomi.

Så här konkurrensutsätter du rättvist

Ibland följer de upphandlande enheterna endast skenbart reglerna. Då ägnas inte tillräcklig uppmärksamhet åt att verklig konkurrens kan åstadkommas.

Försäkra dig om att de personer som deltar i upphandlingsbeslutet inte är jäviga.

Se till att de kriterier som ska användas vid bedömningen av anbuden

  • är av betydelse ekonomiskt
  • anknyter till föremålet för upphandlingen
  • inte är så obestämda, att en på förhand utsedd anbudsgivare kan väljas
  • inte är för begränsande och inte heller skräddarsydda för en viss anbudsgivare.

Kom ihåg att det är korruption att gynna företag ”i den egna byn” eller anbudsgivare som ”upplevts vara bra”. Det är inte tillåtet att använda jämförelsegrunder som till exempel förutsätter ett tidigare avtalsförhållande till den upphandlande enheten eller gynnar en lokal leverantör. Men grunderna får inte heller ge den upphandlande enheten för stor frihet vid jämförelsen av anbuden.

I anbudsbegäran ska det meddelas på vilka grunder vinnaren av anbudsförfarandet väljs. Om grunderna saknas, kan ingen lagenlig upphandling göras.

Anbudsgivarna får inte tillåtas påverka kriterierna för anbudsförfarandet.

Förhindra karteller

Också anbudsgivarna kan förfara oetiskt vid konkurrensutsättning till exempel genom att bilda anbudskarteller. I en kartell agerar de anbudsgivande företagen tillsammans för att öka sina intäkter. Företagen strävar efter att åstadkomma arrangemanget i hemlighet, så att beställaren antar att de på normalt sätt konkurrerar sinsemellan.

Kartellerna begränsar produktionen och utbudet av varor och tjänster. Dessutom höjer de priserna i förhållande till en konkurrensutsatt prisnivå. Med karteller och annan verksamhet som strider mot konkurrenslagstiftningen sammanhänger ofta också annan korruption.

Om du misstänker en kartell, berätta inte om din misstanke för företagen, eftersom det försvårar undersökningen om informationen sprids bland de misstänkta. Tag kontakt med Konkurrens- och konsumentverkets kartellutredningsgrupp. Verket har också en egen tipsblankett.

Se antydningar om kartell vid anbudsförfarande.

Planera dessutom upphandlingsprocesserna så att risken för karteller blir så liten som möjligt. Utnyttja Konkurrens- och konsumentverkets anvisningar.

Mera information om offentlig upphandling på andra webbplatser

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling upprätthålls av arbets- och näringsministeriet och Finlands Kommunförbund rf. Rådgivningsenheten betjänar upphandlande enheter i frågor med anknytning till offentlig upphandling.

Konkurrens- och konsumentverket tillämpar konkurrenslagen och bestämmelser om konkurrens. Med stöd av dessa ingriper verket i förbjudna konkurrensbegränsningar såsom karteller. Vidare övervakar verket offentlig upphandling, i synnerhet olaglig direktupphandling. Vem som helst som anser att en upphandlande enhet har förfarit i strid med upphandlingslagen, kan sända ett tips om det till verket.

Med hjälp av tjänsten Tutkihankintoja.fi får medborgarna och företagen information om statens upphandling. Medborgaren får information om vad staten upphandlar och till vad de offentliga medlen används. För företagen ger tjänsten information om marknaden.