Så här känner du igen korruption

Det viktigaste är att förebygga korruption. Ibland hinner oegentligheter ändå ske innan de upptäcks. Situationen kan korrigeras, om man ingriper i tid.

Alla former av korruption är skadliga och orättvisa. Korruption syftar till att styra nyttan till fel parter och detta leder oundvikligen till att en annan part lider skada. Därför ska man aldrig acceptera eller se genom fingrarna med korruption.

Myndigheterna utvecklar hela tiden sina metoder för att känna igen korruption. Korruptionsbekämpning är emellertid inte enbart en uppgift för myndigheterna: det är viktigt att alla strävar efter att känna igen och förebygga korruption i sin omgivning.

Korruptionsbekämpning ligger i allas intresse och är vår gemensamma uppgift.

Var observant – känn igen varningssignalerna

Nedan har några fenomen och exempelsituationer beskrivits, vilka kan antyda korruption. Har du stött på dem i verksamheten på din egen arbetsplats eller i någon annan organisation? 

Problem som är förknippade med beslutsfattandet

Hemlighållande. Handlingar och uppgifter, om vilka det har föreskrivits att de är offentliga, offentliggörs inte. Personalen och intressentgrupper informeras inte om beslut och skälen till dem.

Beslut fattas upprepade gånger till förmån för en samarbetspartner. Den egna organisationens och personalens intresse står hela tiden i skymundan. Motiveringarna är oklara.

Makten koncentreras. Till exempel har samma person eller avdelning ansvaret för avtalsförvaltningen, beställningsverksamheten och fakturahanteringen. Kontrollen är bristfällig.

Intressekonflikter och dubbla roller. För upphandlingen ansvarar en person, vars nära släkting äger ett företag som deltar i anbudsförfarandet.

Ekonomiska oklarheter

Tvivelaktiga fakturor. Av fakturorna framgår inte klart och entydigt vad det är man tar betalt för i dem.

Mycket stora betalningsprestationer. Summan är större än det faktiska priset på tjänsten eller produkten.

Mycket stora representationskostnader. Det har använts exceptionellt mycket pengar för traktering av en utomstående.

Brister eller fel i den ekonomiska rapporteringen. Pengar saknas eller det har kommit in mera pengar, utan att deras ursprung har meddelats eller motiverats i rapporteringen.

Tvivelaktig upphandling

Mycket stor eller ogrundad upphandling. Till organisationen beställs material som man i verkligheten inte har användning för.

Godkännande av produkter eller tjänster med dålig kvalitet. Man byter inte samarbetspartner, fastän det hela tiden förekommer brister i den nuvarande partnerns produkter eller tjänster.

Samma tjänsteleverantör från en konkurrensutsättning till en annan. En tjänst eller produkt konkurrensutsätts med jämna mellanrum, men samma företag vinner alltid anbudsförfarandet.

Direktupphandling. Produkter beställs utan konkurrensutsättning, utan att hållbara och lagenliga motiveringar till detta anförs eller i strid med anvisningarna.

Antydningar om kartell vid anbudsförfarande

Överraskande avsaknad av anbud. Ett företag som har ansetts vara en säker anbudsgivare lämnar inte in något anbud.

Ovanligt anbud. Ett anbud avviker avsevärt från de övriga utan någon synlig anledning.

Utträde ur anbudsförfarandet. En av anbudsgivarna drar sig självmant ur anbudsförfarandet.

Misslyckande med avsikt. En av anbudsgivarna gör ett nybörjarfel som får företaget att falla ur anbudsförfarandet.

Företagen vinner turvis. I en viss grupp av företag ger var och en i tur och ordning det bästa anbudet.

De företag som förlorar blir underleverantörer. Det företag som vinner ett anbudsförfarande använder de förlorande företagen som underleverantörer.

Överraskande gemensamt anbud. De konkurrerande företagen ger ett gemensamt anbud, fastän de kunde genomföra upphandlingen var för sig.

Tvivelaktiga motiv vid rekrytering

Favorisering av släktingar eller bekanta. Till exempel skräddarsys behörighetsvillkoren för en tjänst så att en bekant passar in på beskrivningen. Eller: en släkting till en anställd får jobbet, fastän hen inte är mest kvalificerad av de sökande.

Svängdörrspolicy. Till exempel en före detta politiker anställs i företaget som tack för att hen har drivit branschens intressen. 

För vem ska man berätta?

Någon gång kan det också finnas godtagbara orsaker till en verksamhet som förefaller betänklig. Det kan dock vara skadligt för organisationen och det allmänna intresset att tiga: det är säkrast att du berättar om dina misstankar så snabbt som möjligt.

Se anvisningarna för anmälning av misstänkt korruption.