Korruption i Finland

Inget land är helt korruptionsfritt. Detta gäller även Finland, trots att vårt land anses vara bland de minst korrupta länderna i hela världen.

Finländare stöter sällan på korruption i sin vardag, eftersom så kallad gatukorruption är sällsynt i Finland. Gatukorruption gäller människors grundläggande behov och kan betyda till exempel mutor för att trygga ordentlig sjukhusvård för en patient.

Korruption förekommer dock också i Finland på alla samhällsnivåer och inom många olika branscher. Enligt forskning förekommer korruption och risker för korruption speciellt i verksamheten mellan näringslivet och myndigheter.

Centrala riskområden för korruption:

 • byggnadsbranschen
 • offentlig upphandling och anbudsförfaranden
 • samhällsplanering
 • politisk finansiering och beslutsfattande
 • utrikeshandel och främjande av den
 • utvecklingssamarbete
 • idrottsverksamhet

Korruption har många former

När det talas om korruption tänker man ofta först och främst på mutor inom den offentliga sektorn. Mutor är dock bara en form av korruption och merparten av den korruption som förekommer i Finland är av annat slag.

Vanliga former av korruption:

 • intressekonflikter
 • favorisering
 • oetisk beredning av beslut i hemlighet eller inom en begränsad krets
 • givande eller tagande av mutor

På grund av att korruption har så många olika former kan det vara svårt att identifiera och upptäcka den. I Finland är det ofta fråga om handlingar där man formellt iakttar lagen, men ändå handlar på ett oetiskt sätt.

Trots att korruption inte alltid är direkt brottslig verksamhet är dessa handlingar alltid skadliga och orättvisa. Korruption syftar till att styra nyttan till fel instans och detta leder oundvikligen till att en annan instans lider skada. Därför ska korruption aldrig accepteras eller förbises.

Omvärlden inverkar på förekomsten av korruption

Det har inte skett någon större ändring i formerna av korruption under åren. Däremot har ändringarna i omvärlden inverkat på i vilka situationer och sammanhang korruption förekommer i Finland.

Bolagiseringen inom den offentliga sektorn har medfört betydande ändringar i den verksamhet som finansieras med samhällets medel. När det gäller korruption ligger det risker speciellt i fråga om öppenheten av beslutsfattandet, t.ex. vid offentlig upphandling. När en verksamhet bolagiseras är t.ex. de redogörelser om den ekonomiska verksamhet och grunderna för beslutsfattandet som avses i offentlighetslagen inte längre öppet tillgängliga för kommuninvånarna, fullmäktigeledamöterna eller medierna.

Exempel på korruption.