ORGANISATIONER
 

Många aktörer har en lagstadgad skyldighet att ordna interna rapporteringskanaler som också kan ge flera fördelar.

Genom att behandla rapporterna internt förebyggs olägenheter för företagens anseende och oftast kan man effektivast ingripa i misstankar om missbruk internt. Ett effektiv intern utredning av missbruk främjar uppnåendet av lagens mål och förbättrar konkurrensförutsättningarna för företag som agerar i enlighet med lagen i förhållande till aktörer som bryter mot lagstiftningen.

Kunskapsbaserad ledning och ingripande i missförhållanden: Det är viktigt att arbetsgivaren får aktuell information om vad som händer i den egna organisationen för att verksamheten ska kunna förbättras och eventuella brister rättas till. En intern rapporteringskanal är ett viktigt verktyg för att få information, och om den ordnas på ett ändamålsenligt sätt är det möjligt att snabbt ingripa i missförhållanden.

Information om rapporteringskanalen och behandlingen av rapporter: Arbetsgivaren ska tydligt informera arbetstagarna om att det finns en rapporteringskanal, vilka ärenden som kan rapporteras och hur rapporterna behandlas. Information om rapporteringskanalen främjar öppenhet och uppmuntrar arbetstagarna att anmäla de missbruk de observerar.

Ekonomiska besparingar: En behörig intern rapporteringskanal är ett av de effektivaste sätten att få information om missbruk. Genom att ingripa i missbruk i ett tidigt skede kan man förhindra större ekonomiska skador. Genom att behandla rapporterna internt förebyggs också de kostnader som kan uppstå för företaget till följd av myndighetsbehandling eller de skador för företagets rykte som offentliggörandet av ärendet kan orsaka.

Förebyggande: Genom att iaktta skyldigheterna i visselblåsarlagen skaps i organisationen en verksamhetskultur där man vill rapportera om missbruk, ingripa i det på ett effektivt sätt och ställa de skyldiga till svars. En fungerande helhet ökar öppenheten och risken för att bli fast, vilket i sin tur förebygger oetisk verksamhet.