Gåvor och förmåner – anvisningar till tjänstemännen

En tjänsteman måste överväga mottagandet av alla slag av förmåner noggrant. Om en förmån ens i teorin kan påverka tjänstemannens beslut, äventyrar mottagandet av förmånen medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen.

När du agerar som tjänsteman, får ditt personliga intresse aldrig påverka dina beslut. Därför måste du överväga noga om du kan ta emot gåvor och andra förmåner. Också om givaren har ett ärligt uppsåt, kan förmånen äventyra din opartiskhet och ditt oberoende.

Enbart utifrån penningvärdet kan man inte bedöma om en förmån är förbjuden. Det främsta bedömningskriteriet är om mottagandet av en förmån kan äventyra medborgarnas förtroende för dig eller den myndighet du representerar.

Förtroendet kan äventyras, även om förmånen i verkligheten inte påverkar hur du agerar – i utomståendes ögon kan det se ut som om den gör det.

Till exempel är det säkrast att du vägrar ta emot alla förmåner i dessa sammanhang:

 • övervakning och kontroller
 • upphandling
 • beslut om organiserandet av tjänster.

Mutor inom den offentliga sektorn är ett typiskt exempel på korruption och avigsidorna med den. Syftet med de bestämmelser som gäller mutor inom den offentliga sektorn är att förhindra försök till osaklig påverkan.

Om du erbjuds en gåva eller förmån

När du bedömer hur godtagbar en erbjuden förmån är, beakta

 • om förmånen eventuellt påverkar ditt beslut
 • din ställning i organisationen
 • din arbetsbeskrivning
 • arten av förmånen och hur ofta den förekommer
 • situationen och förhållandena.

Till exempel i långvariga samarbetsrelationer är det vanligt att visa ömsesidig gästvänlighet. Också i dessa fall måste förmånerna emellertid vara ändamålsenliga, sedvanliga och skäliga.

Du kan även bedöma situationen med hjälp av följande frågor:

 • Varför blir jag erbjuden en sådan förmån?
 • Vilka motiv har jag att ta emot förmånen?
 • Hur skulle saken se ut i offentligheten?

Dessutom kan du fråga vad din chef har för åsikt i saken. Kom emellertid ihåg att även om din chef anser att förmånen kan godtas, befriar detta inte dig från straffrättsligt ansvar. Använd därför alltid också ditt eget omdöme.

Om fallet är oklart, ta inte emot förmånen. Till exempel en lunch kan du betala själv, och i stället för en nöjesresa går det i allmänhet att ordna ett mera vardagligt möte.

Fallexempel: godtagbart eller inte?