Internationellt samarbete

Internationellt samarbete för att bekämpa korruption görs inom många olika forum.

Finland deltar i arbetet mot korruption i flera europeiska och globala organ:

Många av dessa organ har utvärderat Finlands nationella verksamhet och gett rekommendationer om hur Finland kan effektivera arbetet mot korruption.

OECD bekämpar mutor i internationella sammanhang

Finland är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), som är en av världens ledande organisationer när det gäller korruptionsbekämpning. En av dess mest centrala uppgifter är att bekämpa bestickning i internationella affärsförbindelser.

OECD:s viktigaste verktyg för att följa upp och främja bekämpning av bestickning av utländska tjänstemän är utvärderingsbesöken som görs i enskilda länder. Finland ratificerade den internationella konventionen om bekämpande av bestickning 1999.

Europarådet och GRECO, organet mot korruption

Europarådets arbete mot korruption består av tre delområden.

Rådet

  • fastställer standarder för korruptionsbekämpning genom konventioner
  • övervakar genomförandet av konventionerna i medlemsländerna
  • ger vid behov tekniskt stöd och samarbetar med stater och institutioner.

Europarådet har ett organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption). Organet övervakar iakttagandet av Europarådets straff- och civilrättsliga konventioner. För detta arbete används en process som bygger på utvärderingar och grupptryck. I processen utnyttjas såväl de praktiska aktörernas och statsföreträdarnas sakkunskap.

Finland blev medlem i GRECO 1999. Efter det har organet gjort flera utvärderingsbesök i Finland kring olika teman.

FN och konventionen mot korruption

Förenta nationerna har utarbetat en konvention mot korruption (UNCAC, United Nations Convention against Corruption).

Syftet med konventionen är att främja och stärka åtgärderna för att bekämpa korruption och stöda det internationella samarbetet för korruptionsbekämpning. Avsikten är dessutom att främja integritet, ansvarsskyldighet och korrekt hantering av offentliga angelägenheter och egendomar.

Finland ratificerade konventionen 2006.

Korruptionsbekämpning är också ett av FN:s mål för en hållbar utveckling. Finland deltog i godkännandet av dessa mål 2015. Det betyder att Finland förväntas vidta åtgärder för att minska alla former av korruption före 2030.

EU-organ för korruptionsbekämpning

Europeiska unionen antog år 2010 en strategi för den inre säkerheten. Syftet med strategin är att utveckla skyddet av medborgarna och effektivera bekämpningen av organiserad brottslighet och terrorism. Fokusen ligger speciellt på bekämpning av gränsöverskridande brottslighet, såsom korruption.

Europeiska kommissionen har politiska befogenheter att följa åtgärderna mot korruption och att i samarbete med GRECO utveckla en omfattande strategi mot korruption för EU.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF är att ämbetsverk inom EU som har till uppgift att utreda korruption och bedrägerier som riktar sig mot EU:s budget. OLAF övervakar genomförandet av kommissionens strategi för bekämpning av bedrägerier.

EU:s enhet för rättsligt samarbete Eurojust främjar myndigheternas samarbete vid bekämpning av allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Korruptionsbrott är ett av de prioriterade områdena i enhetens verksamhet. Eurojust har företrädare från varje EU-medlemsstat. Företrädarna har till uppgift att samordna de nationella myndigheternas verksamhet i de olika skedena av straffrättsliga utredningar och lagföringsåtgärder.

Också Europol har en viktig roll i det europeiska säkerhetssystemet. Europol är EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning som har till uppgift att förbättra säkerheten och bistå EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter. Europol bistår EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter speciellt vid bekämpningen av allvarlig gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Också EU:s direktiv som gäller tillhandahållande av icke-finansiell information är viktig med tanke på bekämpning och förebyggande av korruption. I Finland har direktivet genomförts genom en ändring av bokföringslagen som godkändes i december 2016. Enligt den gällande lagstiftningen är stora företag skyldiga att rapportera hur de sköter frågor som gäller miljön, arbetstagarna och sociala frågor, de mänskliga rättigheterna samt bekämpningen av korruption och mutor.

IACA ordnar utbildning i frågor som gäller korruptionsbekämpning

IACA (International Anti-Corruption Academy) är en internationell organisation som grundades år 2010 på initiativ av FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå, Österrike och OLAF.

IACA ordnar utbildning och seminarier kring frågor som gäller korruptionsbekämpning. IACA har sitt säte i Österrike.

Finland blev medlem i IACA 2014.

EPAC/EACN utvecklar metoder för korruptionsbekämpning

EPAC (European Partners Against Corruption) är en organisation för korruptionsbekämpningsmyndigheterna och polisens brottsbekämpande enheter i Europarådets medlemsstater. Också EU:s nätverk för korruptionsbekämpning EACN (European contact point network against corruption) är numera en del av denna organisation.

EPAC/EACN är ett samarbetsforum där myndigheterna i över 60 medlemsstater kan utbyta erfarenheter och utveckla metoder för att bekämpa korruption. Den finska medlemsmyndigheten är Polisstyrelsen.

OSSE stöder medlemsländerna i att bygga upp ansvarsfulla institutioner

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE är en internationell organisation som behandlar säkerhetsfrågor i anslutning till politiskt-militära ärenden, de mänskliga rättigheterna, ekonomi och miljö.

OSSE bistår medlemsstaterna i att bekämpa korruption och bygga upp demokratiska och ansvarsfulla institutioner.

Alla länder i Europa, Nordamerika och Centralasien är medlemmar i OSSE. Organisationen har dessutom medlemsländer i Medelhavsområdet och i övriga Asien.

Internationellt samarbete – andra sidor