Val- och partifinansiering – gör en anmälan

I allmänhet ska en anmälan göras om val- och partifinansiering. Öppenheten kan rentav öka valdeltagandet.

Genom reglering av valfinansieringen och partifinansieringen förhindras korruption och sådan påverkan som grundar sig på osakliga bindningar.

I Finland får kandidaterna i val och partierna i regel inte ta emot

  • stöd från utlandet
  • stöd från vissa offentliga samfund, såsom kommuner, samkommuner eller offentligrättsliga föreningar
  • stöd, vars givare inte kan redas ut.

Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen. Till verket anmäls stöd som har erhållits för valkampanjer eller partiverksamhet.

När måste finansiering anmälas?

Anmälan om valfinansiering

Principen är att anmälan om valfinansiering görs av alla invalda och alla kandidater som valts till ersättare. I presidentval görs anmälan av det parti som ställt upp en kandidat, valombudet i den valmansförening som ställt upp en kandidat eller dennes ersättare.

Med valfinansiering avses finansiering med vilken täcks sådana kostnader som orsakas av kandidatens kampanj

  • tidigast 6 månader före valdagen
  • senast 2 veckor efter valdagen.

Anmälan om partifinansiering

Anmälan om erhållet stöd görs av registrerade partier och deras partiföreningar, det vill säga bland annat distrikts- och lokalorganisationer, kvinnoorganisationer samt en partinära sammanslutning.

Partifinansiering ska anmälas, om värdet av ett enskilt eller flera stöd som ett parti, en partiförening eller en partinära sammanslutning har fått av samma anhängare under ett kalenderår är minst 1 500 euro.

val- och partifinansieringstillsynens webbplats hittar du

  • anvisningar om hur man gör en anmälan
  • anmälningar som kandidater och partier har gjort
  • valfinansieringsanmälningar från varje val
  • partiernas bokslutsuppgifter.

I finansieringen finns ännu risker för korruption

Den finska val- och partifinansieringslagstiftningen förnyades åren 2009–2010 som en följd av uppståndelsen kring valfinansieringen. De senaste justeringarna trädde i kraft vid ingången av 2016. Förnyandet av lagstiftningen har avsevärt ökat öppenheten.

Problemet är fortfarande att de lagstadgade offentlighetsförpliktelserna inte gäller alla aktörer. Till exempel de kandidater som inte blir valda och flera sammanslutningar som står nära partiorganisationerna behöver inte anmäla sin medelsanskaffning.

Vidare kan stöd utifrån tas in i bokföringen till exempel som hyra eller försäljningsinkomster, varvid källan till medlen förblir osynlig.  En donation i kontanter kan stå helt utanför bokföringen.

Det är ytterst viktigt att agera öppet. Missbruk försvagar medborgarnas förtroende för politisk verksamhet, medan öppenhet rentav kan öka valdeltagandet.

Nyttig allmän anvisning: Fundera på hur din verksamhet ser ut i en utomståendes ögon. Kan till exempel något medium bli intresserat av att göra ett inslag på temat? Kan du stå för din verksamhet?

Mera information om val- och partifinansiering på andra webbplatser

Val- och partifinansieringstillsyn