Vad är korruption?

Korruption är missbruk av inflytande för egen fördel. Det kan handla om brottsliga handlingar eller annars olämplig verksamhet. Såväl privatpersoner, tjänstemän, politiker som anställda inom näringslivet kan handla korrupt.

Korruption har många skadliga effekter. Den bromsar upp den ekonomiska utvecklingen, ökar ojämlikheten i samhället, bidrar till miljöskador och gnager på demokratin. Den försämrar människors möjligheter att få tjänster på lika villkor och leva ett jämlikt, gott och tryggt liv. Korruption kan jämföras med en sjukdom som tränger sig in i samhällets strukturer och förstör dess centrala funktioner.

Enligt Europeiska kommissionens bedömning är prislappen för korruption inom EU omkring 120 miljarder euro per år. Enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av Europaparlamentet kan kostnaderna för korruption med alla dess indirekta effekter uppgå till 990 miljarder euro per år.

Typer av korruption


Intressekonflikter och dubbelroller

T.ex. att en och samma person både deltar och fattar beslut i en konkurrensutsatt upphandling


Karteller och verksamhet som strider mot konkurrenslagen


Svängdörrspolicy

En beslutsfattare övergår från den offentliga sektorn till ett privat företag eller tvärtom


Givande eller tagande av mutor


Osaklig påverkan på någon annans beslut


Favorisering av släktingar eller bekanta