VAD ÄR SKYDD AV RAPPORTÖRER?

 

Med hjälp av skyddet för visselblåsare kan arbetstagarna på ett säkert sätt rapportera om överträdelser som de upptäckt i ett arbetsrelaterat sammanhang. Syftet med skyddet för visselblåsare är att förbättra öppenheten i sammanslutningars verksamhet och att främja god förvaltningssed samt tillgodoseendet av allmänintresset inom flera lagstiftningsområden.

 

Se vad whistleblowerskydd handlar om i videon. Textad på svenska. Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd. 

Visselblåsarna kan ofta ha tillgång till information i fråga om misstänkt missbruk som sammanslutningens ledning eller myndigheterna annars inte skulle få kännedom om. Visselblåsarna har en viktig roll när det gäller att avslöja missbruk och bör därför erbjudas skydd.

För att lagens mål ska uppnås måste aktörerna förbinda sig att ordna och administrera rapporteringskanalerna på behörigt sätt. Dessutom är det viktigt att förbättra arbetstagarnas och medborgarnas medvetenhet om skyddet för visselblåsare. Det sänker för sin del tröskeln för att rapportera.

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2023. Genom lagen har EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet (2019/1937), genomförts nationellt.