LAGSTIFTNING – Allmänt om bakgrund och syfte


Ett heltäckande skydd för visselblåsare förbättrar möjligheterna att ingripa i missbruk
 

Skyddet för visselblåsare har tidigare varit oenhetligt på EU-nivå och skyddsnivån har varierat mellan olika medlemsstater. Även i Finland har bestämmelserna om skydd för visselblåsare varit splittrade och visselblåsarna har inte alltid fått ordentligt skydd mot repressalier. Därför har man inte vågat rapportera om missbruk och därmed har man inte heller fått information om dem. Nu har man genom lagstiftningen velat skapa enhetliga minimikrav för skyddet av visselblåsare på EU-nivå.

I allmänhet har organisationernas anställda de bästa möjligheterna att rapportera om observerade eller misstänkta överträdelser. Därför behövs det i arbetsgemenskaperna konfidentiella och säkra rapporteringskanaler samt effektivt skydd för visselblåsare. Tack vare skyddet rapporteras fler överträdelser, man får bättre vetskap om missbruk och de skyldiga kan ställas till svars.

Effektivare verkställande av unionsrätten

Överträdelser av lagstiftningen har ansetts vara särskilt skadliga med tanke på allmänintresset eftersom de ofta medför betydande risker för samhällets välfärd. Sådana lagstiftningsområden är bland annat offentlig upphandling, miljöskydd och produktsäkerhet. Dessa områden omfattar en tydlig dimension på EU-nivå och de påverkar tydligast verkställandet av unionens lagstiftning. För att förbättra verkställandet behövs ett effektivt skydd för visselblåsare, eftersom det ofta är svårt att upptäcka överträdelser och de som avslöjar missbruk har en fördel när det gäller att avslöja överträdelser.

Genom visselblåsarlagen tryggas EU:s ekonomiska intressen och främjas observationen och förebyggandet av missbruk och andra olagliga handlingar som skadar allmänintresset. Också Finland har i egenskap av medlemsland ålagts att effektivisera skyddet för visselblåsare. Införandet av ett enhetligt system för skydd av visselblåsare på EU-nivå främjar såväl verkställandet av unionsrätten som säkerställandet av jämlika verksamhetsförutsättningar, som krävs för att den inre marknaden ska fungera korrekt och för att det ska finnas en jämlik konkurrensmiljö för företagsverksamheten.