Anmäl korruption

Finland har ingen särskild myndighet för korruptionsbekämpning som skulle utreda misstänkta korruptionsfall. Det finns dock flera myndigheter som tar emot och behandlar olika anmälan om oegentligheter.

Så här anmäler du misstänkt korruption:

I vissa fall lönar det sig att kontakta en viss myndighet eller klagomålsinstans.

Rapportera internt om möjligt

Alla organisationer borde ha anvisningar om vad de anställda kan göra om de misstänker eller upptäcker missbruk av inflytande.

Storföretag har oftast ett internt anmälningssystem. Ta reda på systemets dataskyddspraxis innan du använder det: det är viktigt att veta om dina personuppgifter och andra uppgifter du lämnar in kommer att behandlas konfidentiellt.

Små och medelstora företag har inte nödvändigtvis resurser för att upprätthålla ett eget anmälningssystem. Ämbetsverk och inrättningar brukar inte heller ha egna anmälningssystem.

Om organisationen inte har ett internt system för anmälan, kan du rapportera om dina misstankar till exempel till enheten för intern revision eller din egen chef.

I vissa fall är användning av ett internt anmälningssystemen inte den bästa lösningen: du kan ju till exempel misstänka att just din chef är delaktig i misstänkt verksamhet. Då lönar det sig att anmäla ärendet till en extern instans.

Brott ska polisanmälas

Om du har upptäckt eller misstänker ett brott, kan du kontakta polisen och göra en anmälan om brott eller en utredningsbegäran. En personlig eller elektronisk anmälan om brott förutsätter att du identifierar dig. Om du vill anmäla brottet anonymt kan du skicka materialet per e-post eller med posten.

Om du stöter på material som tyder på korruption på webben kan du tipsa polisen om det med blanketten Nättips antingen under ditt eget namn eller anonymt.

Då riktiga uppgifter anmäls konfidentiellt, avslöjar polisen inte anmälarens identitet. Undersökningsledaren bedömer i regel om det finns behov för annat skydd. Lämnande av falska uppgifter är en straffbar gärning.

Du kan rikta anmälan till en viss myndighet eller klagomålsinstans

I vissa fall kan det vara bäst att anmäla misstankar om korruption till den myndighet som övervakar verksamheten i fråga. Detta är en bra lösning speciellt då du inte är säker på om det är fråga om ett brott eller inte. Myndigheten kan vid behov föra ärendet till polisen.

Justitieombudsmannen och justitiekanslern

Om du misstänker att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan som sköter offentliga uppgifter handlar felaktigt kan du lämna in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern. Klagomål kan inte lämnas in anonymt. Justitieombudsmannen kan dock med stöd av ett anonymt klagomål överväga att undersöka ärendet på eget initiativ.

Justitieombudsmannen och justitiekanslern har i huvudsak samma uppgifter och behörighet. Klagomålet kan i princip lämnas in till vilken som helst av dessa myndigheter. Det finns vissa små skillnader i uppgiftsfördelningen och vilkendera myndighet som undersöker ärendet avgörs på basis av dessa. Klagomålet ska lämnas in i skrift.

Statens revisionsverk

Du kan lämna in ett klagomål till Statens revisionsverk, om du misstänker att det finns oegentligheter i finansförvaltningen av ett statligt ämbetsverk, affärsverk eller ett bolag där staten har bestämmande inflytande. Revisionsverket undersöker inte anonyma klagomål om det inte finns särskilda skäl för det.

Myndigheterna är skyldiga att anmäla oegentligheter i deras egen verksamhet till revisionsverket.

Utrikesministeriet

Om du misstänker att medel för utvecklingssamarbete missbrukas kan du använda utrikesministeriets anmälningstjänst. Anmälan kan göras anonymt.

Konkurrens- och konsumentverket

Om du misstänker en kartell kan du kontakta Konkurrens- och konsumentverkets grupp för karterllutredningar. Verket har också en egen tipsblankett. Du kan tipsa om karteller eller andra misstänkta konkurrensbegränsningar anonymt. Med stöd av offentlighetslagen är det också möjligt att hemlighålla anmälarens identitet.

Skatteförvaltningen

Om du misstänker skattefusk kan du tipsa Skatteförvaltningen. Tips kan lämnas in anonymt.

Finansinspektionen

Misstankar om oegentligheter inom finansmarknaden, såsom inom fond-, försäkrings- eller börsbolag, kan anmälas till Finansinspektionen. Anmälan kan göras anonymt.

Direktiv ska förbättra möjligheterna att anmäla misstankar konfidentiellt

Europeiska kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv som ska stärka skyddet för visselblåsare i hela EU.

Enligt förslaget ska medlemsstaterna införa konfidentiella kanaler med hjälp av vilka överträdelser kan rapporteras både inom en organisation och direkt till myndigheter. Målet är också att skydda visselblåsarna till exempel mot uppsägning.

Direktivets behandling kan ta flera år. Direktivet skulle dock kunna ge bättre medel för att anmäla överträdelser och skydda anmälarna även i Finland.

Justitieministeriets pressmeddelande 20.6.2018: Skyddet för visselblåsare ska stärkas i EU