MITÄ ON ILMOITTAJANSUOJELU?
 

Ilmoittajansuojelun avulla työntekijät voivat ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitsemistaan väärinkäytöksistä turvallisesti. Laki velvoittaa kaikkia vähintään 50 henkilöä työllistäviä organisaatioita järjestämään lain edellyttämän sisäisen ilmoituskanavan ja ilmoitusten käsittelyn sekä puuttumaan havaittuihin rikkomuksiin.

 

Katso videolta mistä ilmoittajansuojelussa on kyse. Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Ilmoittajansuojelun tavoitteena on parantaa organisaatioiden toiminnan avoimuutta ja hyvää hallintotapaa sekä yleisen edun toteutumista useilla lainsäädännön aloilla. ​Ilmoittajansuojelun merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa ilmoittajat voivat olla alttiina vastatoimille paljastettuaan väärinkäytöksiä. Heidän identiteettinsä ja asemansa suojelu on ratkaisevan tärkeää, jotta ilmoittajat rohkaistuvat toimimaan rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Ilmoittajilla saattaa usein olla pääsy sellaiseen epäiltyä väärinkäytöstä koskevaan tietoon, josta organisaation johto tai valvovat viranomaiset eivät muuten saisi tietoa. Ilmoittajilla onkin merkittävä rooli väärinkäytösten ilmituomisessa. Tehokkaan ilmoittajien suojelun avulla voimme paremmin puuttua väärinkäytöksiin ja turvata meidän kaikkien etuja.​

Jotta lain tavoitteet toteutuvat, on toimijoiden sitouduttava ilmoituskanavien järjestämiseen ja hallinointiin asianmukaisella tavalla. Lisäksi työntekijöiden ja kansalaisten tietoisuutta ilmoittajansuojelusta on tärkeä parantaa. Se madaltaa osaltaan ilmoittamisen kynnystä.​

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Lailla on pantu kansallisesti täytäntöön EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi, eli ns. whistleblower-direktiivi (2019/1937).