MITÄ ON ILMOITTAJANSUOJELU?
 

Ilmoittajansuojelun avulla työntekijät voivat ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitsemistaan väärinkäytöksistä turvallisesti.

Ilmoittajansuojelun tavoitteena on parantaa organisaatioiden toiminnan avoimuutta ja hyvää hallintotapaa sekä yleisen edun toteutumista useilla lainsäädännön aloilla. ​

Ilmoittajilla saattaa usein olla pääsy sellaiseen epäiltyä väärinkäytöstä koskevaan tietoon, josta organisaation johto tai valvovat viranomaiset eivät muuten saisi tietoa. Ilmoittajilla onkin merkittävä rooli väärinkäytösten ilmi tuomisessa ja siksi heille tulee tarjota suojelua.​

Jotta lain tavoitteet toteutuvat, on toimijoiden sitouduttava ilmoituskanavien järjestämiseen ja hallinointiin asianmukaisella tavalla. Lisäksi työntekijöiden ja kansalaisten tietoisuutta ilmoittajansuojelusta on tärkeä parantaa. Se madaltaa osaltaan ilmoittamisen kynnystä.​

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Lailla on pantu kansallisesti täytäntöön EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi, eli ns. whistleblower-direktiivi (2019/1937).