Virkamiesetiikalla korruptiota vastaan

Julkishallinnon korruptio tai jo siltä vaikuttava toiminta horjuttaa kansalaisten luottamusta. Virkamiesten on pidettävä huolta toimintansa eettisyydestä.

Virkamiehenä olet erityisessä suhteessa kansalaisiin, koska julkishallinnossa toimitaan kansalaisten valtuutuksella, kansalaisten varoilla ja kansalaisten eduksi. Kun käytät julkista valtaa, vaikutat samalla kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

Sinulla on velvollisuus huolehtia siitä, että toimintasi on asianmukaista eikä heikennä kansalaisten luottamusta julkishallintoon.

Lainsäädäntö luo perustan sille, millainen toiminta on virkamieheltä hyväksyttävää. Usein laki kuitenkin asettaa päätöksenteolle vain reunaehdot. Loppu edellyttää eettistä harkintaa.

Virkamiesetiikalla tarkoitetaan niitä yleisiä arvoja ja periaatteita, jotka koskevat virkamiehiä.

Puolueettomuus, riippumattomuus ja avoimuus ovat luottamuksen perusta

Korruptiontorjunnan kannalta tärkeitä arvoja ovat muun muassa puolueettomuus, riippumattomuus ja avoimuus. Ne kuuluvat sekä valtionhallinnon että kunnallishallinnon arvoihin.

Puolueettomuus tarkoittaa, että virkamiehen päätökset ovat objektiivisesti perusteltavissa ja perustuvat tosiasioihin.

Jos sinulla on käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin sellainen suhde, joka voi vaarantaa puolueettomuutesi, olet esteellinen. Silloin et voi itse käsitellä asiaa.

Vastuu oman esteellisyytesi arvioinnista on ensisijaisesti sinulla itselläsi.

Riippumattomuus liittyy erityisesti siihen, että virkamiehen toiminta perustuu lakeihin, asetuksiin ja normeihin. Asiat täytyy siis valmistella ja ratkaista niin, ettei jonkin yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön etua korosteta yleisen edun kustannuksella.

Älä vaadi, hyväksy tai ota vastaan taloudellisia tai muita etuja, jotka voivat vaarantaa puolueettomuutesi ja riippumattomuutesi. Henkilökohtainen etu ei saa vaikuttaa millään tasolla päätöksentekoon.

Kielletyn edun rahallista arvoa ei ole määritelty. Arviointikriteerinä on se, voiko edun vastaanottaminen vaarantaa kansalaisten luottamuksen sinuun tai edustamaasi viranomaiseen. Luottamus voi vaarantua, vaikka etu ei todellisuudessa vaikuttaisikaan toimintaasi virkamiehenä: ulkopuolisten silmin se saattaa kuitenkin näyttää siltä. Lue lisää lahjoista ja eduista.

Avoimuus poistaa ennakkoluuloja. Sen lisäksi, että virkamiehen toiminnan on oltava puolueetonta ja riippumatonta, sen täytyy sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmasta myös näyttää siltä. Viranomaisen asiakirjat ovat salaisia vain silloin, jos ne on erityisestä syystä laissa säädetty salassa pidettäviksi.

Muista, että viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Pidä huolta, että edustamasi viranomainen myös viestii aktiivisesti käsittelemistään asioista ja tekemistään päätöksistä.

Ylimmille virkamiehille on erityisiä vaatimuksia

Valtionhallinnossa ylimmille virkamiehille on asetettu tavanomaista korkeammat luotettavuuden vaatimukset. Tarvittaessa tällainen virkamies voidaan irtisanoa tavallista väljemmillä perusteilla, jos luottamus hänen toimintaansa on menetetty.

Ylimpiä virkamiehiä ovat

  • ministeriöiden osastopäälliköt
  • näitä vastaavat ja ylemmät virkamiehet
  • oikeuskansleri
  • apulaisoikeuskansleri
  • puolustusvoimain komentaja
  • valtakunnansyyttäjä
  • asetuksella erikseen säädettävät ministeriöiden alaisten virastojen päälliköt.

Ylimmillä virkamiehillä on velvollisuus ilmoittaa taloudelliset ja muut sidonnaisuutensa sekä ennen virkaan nimittämistä että virkasuhteen aikana.

Selvitys tehdään sellaisista sidonnaisuuksista ja sivutoimista, joilla voi olla merkitystä, kun arvioidaan henkilön edellytyksiä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Sidonnaisuustiedot julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoa virkamiesetiikasta muualla verkossa

Valtiovarainministeriö: Arvot ja virkamiesetiikka

Valtiovarainministeriö: Ylimmän johdon sidonnaisuudet

eOppiva-koulutukset virkamiesetiikasta

Virkamiesetiikkaan liittyvää koulutusta löytyy myös valtion digitaalisesta oppimisympäristöstä eOppivasta, jossa on julkaistu yhteensä kolme kurssia. Virkamiehiä sekä valtionhallinnon ylintä johtoa rohkaistaan suorittamaan kurssit eOppivassa.

Johdanto virkamiesetiikkaan

Virkamiesetiikkaa käytännössä

Valtionhallinnon ylimmän johdon virkamiesetiikka