SOVELTAMISALA


Ilmoittajansuojelulaki perustuu EU:n ilmoittajansuojeludirektiiviin. Sen soveltamisala kattaa laajasti eri sektoreita, joilla väärinkäytösten ilmoittaminen ja paljastaminen on tarpeen yleisen edun näkökulmasta.

Tutustu tarkemmin millaisiin asioihin ilmoittajansuojelulakia sovelletaan napsauttamalla alla olevia lainsäädännönaloja. Mitkä lainsäädännönalat liittyvät eniten omaan työhösi? Tutustu erityisesti niihin.

Lain soveltamisen edellytyksenä on, että rikkomukseen liittyy mahdollisuus jostain seuraavista seuraamuksista: 

  1. teko tai laiminlyönti on säädetty rangaistavaksi eli siitä voi seurata esimerkiksi sakkorangaistus
  2. teosta tai laiminlyönnistä voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus, kuten seuraamus- tai laiminlyöntimaksu; taikka
  3. teko tai laiminlyönti voi vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Sen sijaan mm. kansalliset valtiontuet ja avustukset, kansallisen kilpailulainsäädännön rikkomiset ja verotusta koskevien asioiden rikkomiset tai järjestelyt veroetujen saamiseksi kuuluvat lain soveltamisalaan riippumatta siitä, millainen mahdollinen seuraamus ilmoitettavaan rikkomiseen voi liittyä.