Korruptionvastainen strategia

Suomessa on laadittu luonnos korruptionvastaiseksi strategiaksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on yhteiskunta, jossa korruptio ei menesty eikä pysy piilossa.

Kansallista korruptionvastaista työtä täytyy tehostaa. Näin myös useat kansainväliset järjestöt ovat kehottaneet Suomea tekemään.

Tarvitaan pitkän aikavälin strategia, jolla varmistetaan työn johdonmukaisuus ja määrätietoisuus sekä toimijoiden sitoutuneisuus. Tavoitteeksi on otettava yhteiskunta, jossa korruptio ei menesty eikä pysy piilossa.

Suomessa esiintyy tutkimusten mukaan rakenteellista korruptiota, jota on vaikea havaita. Riskialueita ovat rakennusala, julkiset hankinnat, yhdyskuntasuunnittelu ja politiikka. Korruption syinä pidetään tavallisesti korruptiontorjunnan alhaista tasoa, valvonnan ja avoimuuden puutetta sekä korruption tunnistamisen vaikeutta.

Yhteistyöverkosto on laatinut strategian luonnoksen

Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston yhtenä tehtävänä on ollut laatia Suomelle korruptionvastainen strategia.

Yhteistyöverkosto asetti tammikuussa 2015 työryhmän, jonka tavoitteena oli laatia luonnos strategiaksi. Verkosto hyväksyi strategialuonnoksen kesäkuussa 2016 ja luovutti sen lausuntokierroksen jälkeen oikeusministeriölle helmikuussa 2017. Strategiaa ei ole vielä vahvistettu valtioneuvoston tasolla.

Luonnoksessa nostetaan esiin tarpeellisia kehittämiskohteita

Strategialuonnos sisältää yksityiskohtaisen korruptiotilannekatsauksen. Sen pohjalta luonnoksessa on määritelty työlle tavoitteita, jotka ovat kunnianhimoisia mutta tarpeellisia.

Strategialuonnos sisältää suunnitelman käytännön toimista, joiden avulla tavoitteisiin päästään. Myös vastuutahot on kirjattu. Korruptiontorjunta edellyttää viranomaisten, yritysten ja järjestöjen yhteistyötä.

Valtioneuvoston julkaisuarkistossa voit tutustua tarkemmin strategialuonnokseen.

Katso myös tiivistelmä strategialuonnoksesta annetuista lausunnoista.