Hoppa till innehåll

Samarbetsnätverket mot korruption tillsatt

Justitieministeriet
11.2.2019 11.44
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt ett samarbetsnätverk mot korruption. Målet med nätverkets verksamhet är att bidra till att korruption förekommer i så liten mån som möjligt i Finland.

Samarbetsnätverket mot korruption har till uppgift att

  • främja verksamhet för att förebygga och bekämpa korruption och lägga fram initiativ som gäller korruptionsbekämpning,
  • främja och följa upp nätverkets strategi mot korruption och utarbeta ett åtgärdsprogram för nätverkets mandattid,
  • främja forskning om korruption, följa upp resultaten av forskningen och främja användningen av resultaten som stöd för beslutsfattandet,
  • öka kännedomen om korruption och om vikten av korruptionsbekämpning samt sprida information om de anvisningar om åtgärder mot korruption som getts inom den statliga, kommunala och privata sektorn,
  • främja och följa upp efterlevnaden av internationella konventioner mot korruption och genomförandet av de förpliktelser som ålagts av de internationella organ som övervakar iakttagandet av konventionerna,
  • främja och följa upp Europeiska unionens åtgärder mot korruption,
  • behandla Finlands ställningstaganden i frågor om korruptionsläget och korruptionsbekämpning.

Ordförande för nätverket är Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef vid justitieministeriet. Nätverkets mandattid löper ut vid utgången av 2021.

Mer information: Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 150580, [email protected]

www.antikorruption.fi