Hoppa till innehåll

GRECO antoi Suomelle uusia suosituksia korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2018 10.00
Tiedote

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) on antanut Suomelle toimenpidesuosituksia valtion johtavien virkamiesten ja ministereiden sekä lainvalvontaviranomaisten (poliisin ja Rajavartiolaitoksen) toimintaan liittyvän korruption estämiseksi.

GRECO:n maatarkastuksen erityisinä kohteina olivat muun muassa johtavien virkamiesten ja ministereiden sekä lainvalvontaviranomaisten eettiset ohjeet ja säännöstöt, eturistiriitatilanteet, sivutoimet, tulojen ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen, ohjeiden noudattaminen käytännössä sekä tietoisuus korruptiosta ja sen torjunnasta. Maatarkastajat kiinnittivät lisäksi huomiota muun muassa karenssikäytäntöihin, riskienhallintaan ja korruptiosta ilmoittavien henkilöiden suojeluun.

Arviointiraportissaan GRECO toteaa, että Suomen tulee tehostaa korruption vastaista työtä ja korostaa, että kansallisen korruption vastaisen strategian pikainen hyväksyminen ja täytäntöönpanon käynnistäminen olisi tärkeä askel oikeaan suuntaan. Raportissa painotetaan erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä korruptioriskejä yksityistämisen osalta.

GRECO antaa Suomelle kuusi johtavien virkamiesten ja ministereiden sekä kahdeksan lainvalvontaviranomaisten korruption torjuntaa ja ennalta ehkäisyä koskevaa suositusta.

GRECO suosittaa muun muassa ministereille ja muille johtaville virkamiehille suunnattuja käytännesääntöjä ja koulutuksia, sidonnaisuusilmoituksien järjestelmällisempää analysointia ja ilmoittamiskäytäntöjen kehittämistä sekä niin  sanottuun pyöröovi-ilmiöön liittyviin eturistiriitatilanteisiin puuttumista. Pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan avainvaikuttajien siirtymistä julkisen sektorin palveluksesta yksityiselle puolelle ja päinvastoin. Lisäksi suositetaan, että Suomi varmistaa, etteivät koskemattomuuden poistamiseen liittyvät prosessit vaikeuta tai nen estä rikostutkintaa tilanteissa, joissa ministeriä epäillään korruptiivisesta toiminnasta.

Lainvalvontaviranomaisten osalta GRECO suosittaa muun muassa, että poliisissa ja Rajavartiolaitoksessa laaditaan korruptionvastaiset strategiat tai ohjelmat, kootaan käytännesäännöt yhteen ja tarkennetaan sivutoimiin liittyvät ohjeistukset, järjestetään korruption torjuntaan ja ennalta ehkäisyyn tähtäävää koulutusta ja lisätään eettisyyttä urakehitykseen liittyvissä prosesseissa. Lisäksi suositetaan, että poliisi vahvistaa riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja sivutoimia koskevia menettelyjä.

Ilmoittamiseen ja ilmoittajien suojeluun liittyen GRECO suosittaa, että poliisille ja Rajavartiolaitokselle saatetaan voimaan korruptioepäilyihin liittyvä ilmoittamisvelvoite ja että ilmoittajien suojelua vahvistetaan. Lisäksi GRECO suosittaa, että poliisissa ja Rajavartiolaitoksessa järjestetään ilmoittamiseen liittyvää koulutusta ja laaditaan ohjeistuksia.

Suomen osalta edelliset maatarkastukset tehtiin vuosina 2001 (aiheena oikeuslaitoksen itsenäisyys), 2004 (aiheena julkinen hallinto), 2007 (aiheena korruptiorikosten kriminalisoinnit ja puoluerahoitus) ja 2013 (aiheena syyttäjien, tuomareiden ja kansanedustajien toimintaan liittyvät korruptioriskit). Viidennen arviointikierrokseen liittyvä maavierailu Suomeen toteutettiin syyskuussa 2017.

GRECO julkaisee Suomea koskevan arviointiraportin kokonaisuudessaan verkkosivuillaan englanniksi. Raportin suomenkielinen käännös julkaistaan kevään aikana oikeusministeriön verkkosivuilla www.oikeusministerio.fi.

Suomi antaa Grecolle raporttinsa suositusten täytäntöönpanosta 30.9.2019 mennessä.

Lisätietoja:

Korruption vastainen työ Suomessa, GRECO:n arviointiprosessi: neuvotteleva virkamies Catharina Groop, oikeusministeriö, puh. 02951 50207, [email protected] 

Ministereitä koskevat suositukset: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, puh. 02951 60300, [email protected]

Muita johtavia virkamiehiä koskevat suositukset: hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30172, [email protected]

Poliisia koskevat suositukset: poliisitarkastaja Jenni Juslén, Poliisihallitus, puh. 02954 81743, [email protected]

Rajavartiolaitosta koskevat suositukset: yksikön päällikkö Jaakko Hamunen, puh. 050-5742102, [email protected]

Arviointiraportti Grecon sivuilla (englanniksi)