Hoppa till innehåll

GRECO gav Finland nya rekommendationer för att motarbeta korruption

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2018 10.00
Pressmeddelande

Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) har gett Finland rekommendationer till åtgärder för att förebygga korruption bland statens ledande tjänstemän och ministrar samt de brottsbekämpande myndigheterna (polisen och Gränsbevakningsväsendet).

GRECO gjorde ett utvärderingsbesök i Finland och utredde i fråga om de ovan nämnda gruppernas bl.a. deras etiska regler och anvisningar, intressekonflikter, bisysslor, redogörelser för inkomster och bindningar, iakttagande av anvisningarna i praktiken och medvetenhet om korruption och hur den kan bekämpas. Därtill utreddes bland annat processerna i anslutning till karensförfaranden, riskhantering och skydd för personer som anmäler korruption.

I sin rapport konstaterar GRECO att Finland ska intensifiera sitt arbete mot korruption och påpekar att ett viktigt steg i rätt riktning skulle vara att så snart som möjligt godkänna den nationella strategin mot korruption och börja genomföra den. I rapporten lyfts fram riskerna för korruption i samband med privatiseringen i anslutning till social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Rapporten innehåller rekommendationer till åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption. Sex av dessa gäller ledande tjänstemän och ministrar och åtta de brottsbekämpande myndigheterna.

I fråga om ministrar och andra ledande tjänstemän rekommenderar GRECO bl.a. att det utarbetas etiska regler och ordnas utbildning i korruptionsfrågor, att det görs en mer systematisk analys av anmälan om bindningar och att anmälningsförfarandena utvecklas samt att man ingriper i intressekonflikter som beror på s.k. svängdörrspolicy. Med svängdörrspolicy avses att nyckelpersoner övergår från en anställning inom den offentliga sektorn till privata företag eller tvärtom. Enligt rapporten ska Finland också se till att processerna för att häva en tjänstemans immunitet inte försvårar eller förhindrar brottsutredningar i situationer där en minister misstänks för korruptiv verksamhet.

När det gäller de brottsbekämpande myndigheterna rekommenderar GRECO bl.a. att polisen och Gränsbevakningsväsendet utarbetar strategier eller program mot korruption, sammanställer de etiska reglerna och preciserar anvisningarna som gäller bisysslor, ordnar utbildning i frågor som gäller förebyggande och bekämpning av korruption samt fäster större uppmärksamhet vid etiska frågor i karriärutvecklingen. Därtill rekommenderas att polisen stärker sina processer för riskhantering, intern revision och bisysslor.

I fråga om anmälning av korruption och skydd för anmälarna rekommenderar GRECO att polisen och Gränsbevakningsväsendet inför en skyldighet att anmäla misstankar om korruption och stärker skyddet för anmälarna. GRECO rekommenderar också att polisen och Gränsbevakningsväsendet ordnar utbildning och ger anvisningar om anmälning av korruption.

GRECO har tidigare gjort utvärderingsbesök i Finland åren 2001 (rättsväsendets självständighet), 2004 (den offentliga förvaltningen), 2007 (kriminaliseringen av korruptionsbrott samt partifinansieringen) och 2013 (korruptionsrisker i åklagarnas, domarnas och riksdagsledamöternas verksamhet). Det aktuella besöket som gällde den femte utvärderingscykeln gjordes i september 2017.

GRECO publicerar utvärderingsrapporten om Finland i sin helhet på engelska på sin webbplats. En finsk översättning av rapporten publiceras under våren på justitieministeriets webbplats www.oikeusministerio.fi.

Finlands ska rapportera om genomförandet av rekommendationerna till GRECO före den 30 september 2019.

Ytterligare information:

Bekämpning av korruption i Finland, GRECO:s utvärderingsprocess: Catharina Groop, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 02951 50207, [email protected] 

Rekommendationerna som gäller ministrar: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 02951 60300, [email protected]

Rekommendationerna som gäller andra ledande tjänstemän: Kirsi Äijälä, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30172, [email protected]

Rekommendationerna som gäller polisen: Jenni Juslén, polisinspektör, Polisstyrelsen, tfn 02954 81743, [email protected]

Rekommendationerna som gäller Gränsbevakningsväsendet: Jaakko Hamunen, enhetschef, tfn 050 5742102, [email protected]

Utvärderingsrapporten på GRECO:s webbplats (på engelska)