Hoppa till innehåll

Vad ska varje tjänsteman veta om tjänstemannaetik? Bekanta dig med det nya utbildningsmaterialet!

FinansministerietJustitieministeriet
17.12.2019 12.17
Nyhet

Finansministeriet och justitieministeriet har publicerat nytt utbildningsmaterial om tjänstemannaetik. Materialet som tar en halv dag att gå igenom är avsett för ämbetsverk, det innehåller grundläggande kunskaper om tjänstemannaetik och bekämpning av korruption och det ger tjänstemännen verktyg för etiskt hållbar verksamhet.

Upprätthållandet av en etiskt högstående statsförvaltning kräver att värden omsätts till gärningar i det dagliga arbetet och att de etableras som goda praxis inom statsförvaltningen. Värdebaserad verksamhet hjälper även att förebygga korruption, och korruptionsbekämpning stärker etiskt beteende.

Den finländska tjänstemannaetiken ligger enligt olika undersökningar på en hög nivå, och Finland placerar sig i täten i internationell jämförelse. Det krävs emellertid kontinuerlig utbildning och utveckling för att den höga nivån ska kunna bevaras. Statsförvaltningen anställer årligen tusentals nya tjänstemän som nödvändigtvis inte har erfarenhet av statsförvaltningens värden, etik eller bekämpning av korruption.

Det nya utbildningsmaterialet hjälper ämbetsverken att ordna etikutbildning för sin personal. Ämbetsverken kan ordna etikutbildningstillställningar om tjänstemannaetik och bekämpning av korruption med hjälp av utbildningsmaterialet som sammanställts i samarbete av finansministeriet och justitieministeriet. Materialet har gjorts så praktiskt och interaktivt som möjligt och det kan utnyttjas med digitala medel. Avsikten är att ämbetsverken ska kunna ordna sin etikutbildning med hänsyn till särdragen inom den egna branschen och eventuella organisationsspecifika behov.

Främjandet av högstående tjänstemannaetik kräver kontinuerligt arbete

Finansministeriet fortsätter med att främja högstående tjänstemannaetik. Målet med etikarbetet är att bevara statsförvaltningens tjänstemannaetik på en internationellt erkänd hög nivå samt att aktivt öka utbildningen i och medvetenheten om frågan.

Statens tjänstemannaetiska delegation är verksam vid finansministeriet. Delegationen behandlar frågor som har ett samband med tjänstemannaetik och yttrar sig på  begäran av statliga ämbetsverk i tjänstemannaetiska frågor. Delegationen kan lägga fram initiativ, utfärda allmänna rekommendationer om tjänstemannaetik samt främja tjänstemannaetisk diskussion.

Justitieministeriet koordinerar samarbetsnätverket mot korruption som främjar arbetet mot korruption och utarbetar initiativ som berör det.

Utbildning som gäller tjänstemannaetik finns även i statens digitala inlärningsmiljö eOppiva, där man publicerat två kurser: Johdanto virkamiesetiikkaan ja Virkamiesetiikkaa käytännössä. Tjänstemän uppmuntras att avlägga kurserna i eOppiva.

Utbildningsmaterialet (på finska)

Ytterligare information:

Timo Moilanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30455, fornamn.efternamn(at)vm.fi.
Anna Gau, regeringssekreterare, tfn 02955 30321, fornamn.efternamn(at)vm.fi.
Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, tfn 02951 50033, fornamn.efternamn(at)om.fi

Staten som arbetsgivare