Hoppa till innehåll

Harmaata taloutta kitketään määrätietoisilla toimenpiteillä

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.6.2016 12.28
Tiedote 247/2016

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on hyväksynyt harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman vuosille 2016–2020. Toimenpiteet liittyvät muun muassa korruption ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen sekä viranomaisten tiedonvaihdon parantamiseen.

- Tehokas harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta edellyttää entistä parempaa yhteistyötä viranomaisten ja yksityissektorin välillä. Toimenpideohjelmalla pyritään siirtämään torjunnan painopistettä entistä enemmän ennalta estämiseen rakentamalla uusia yhteisiä toimintamalleja, sanoo sisäministeri Petteri Orpo.

Valtioneuvosto antoi 28.4.2016 periaatepäätöksen kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi vuosille 2016–2020. Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi on laadittu toimenpideohjelma, josta ilmenee konkreettiset toimenpiteet ja niiden tavoitteet, vastuutahot, aikataulu sekä keinot toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi.

Toimenpideohjelmassa on 20 hanketta, jotka on jaoteltu strategian kärkihankkeiden mukaisesti. Ohjelmaan on valittu kansallisen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteiden kannalta keskeisimmät toimenpiteet. Talousrikostorjunnan johtoryhmä seuraa toimenpideohjelman etenemistä, arvioi sen muutostarpeita ja raportoi hankkeiden etenemisestä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle vuosittain.

Yhteinen tilannekuva mahdollistaa harmaan talouden ilmiöiden tunnistamisen

Viranomaisten tiedonvaihtoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilanteesta parannetaan. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ja Valtiontalouden tarkastusvirasto ovat nostaneet esiin tarpeen viranomaisten yhteiselle tilannekuvalle keinona saada tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Tilannekuva mahdollistaa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöiden tunnistamisen ja niiden vaikutusten arvioimisen.  Tilannekuvan laatimiseen ja ylläpitämiseen osallistuvat viranomaiset, joiden tehtäviin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluu, sekä yksityinen sektori.

Tilannekuva perustuu muun muassa analysoituun tietoon, eri tahojen verkostoitumiseen ja sovittuihin työmenetelmiin muun muassa toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää toimintojen ja käsitteistön yhtenäistämistä, nykyistä reaaliaikaisempaa tiedonkulkua, yhdessä kehitettyjä mittaristoja, verkostoja sekä tietojen analysointia.

Talousrikostorjunnan johtoryhmä käynnistää hankkeen tilannekuvatoiminnon perustamiseksi siten, että toiminto olisi otettavissa käyttöön vuoden 2017 aikana.

Viranomaisille korruption tunnistamisohjeet

Korruptiorikosten paljastumista ja rikosvastuun toteutumista edistetään laatimalla käytännön kokemuksiin perustuvat korruption tunnistamisohjeet kaikille rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille ja tuetaan korruption torjunnan lisäksi myös esitutkinta- ja viranomaisyhteistyön kehittämistä ja siten rikosprosessiketjun toiminnan tehostamista.

Hankintojen valvontaa tehostetaan hankintayksiköiden tietojensaantia laajentamalla sekä lisätään hankintayksiköiden mahdollisuuksia puuttua havaitsemiinsa korruptiotilanteisiin. Myös luottamuksellista ilmoittamista korruptioepäilyistä helpotetaan. Korruptiota ehkäistään sekä lainsäädännöllisin uudistuksin että neuvonnalla ja etenkin käytännönläheisen informaation tarjoamisella hankintayksiköille.

Korruptio liittyy läheisesti harmaaseen talouteen ja sitä esiintyy suomalaisen yhteiskunnan kaikilla tasoilla sekä monella alalla ja kontekstissa. Poliisin ja muiden viranomaisten tietoon tulleet tapaukset osoittavat, että muun muassa paikallistason tekemissä julkisissa hankinnoissa on korruption riski. Korruptio on Suomessa suurimmaksi osaksi piilorikollisuutta ja vain murto-osa korruptiotapauksista tulee viranomaisten tai kansalaisten tietoon.

Toimenpiteen vastuutahoja ovat oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Valtakunnansyyttäjänvirasto.

Lisätietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta
 

Lisätietoja: poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäministeriö, 0295 488 577