Grå ekonomi utrotas med hjälp av målmedvetna åtgärder

Statsrådets kommunikationsavdelning
7.6.2016 12.28
Pressmeddelande 247/2016

Det finanspolitiska ministerutskottet har godkänt ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för 2016–2020. Åtgärderna gäller bland annat förebyggande och identifiering av korruption samt bättre utbyte av information mellan myndigheter.

– En effektiv bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förutsätter ett bättre samarbete mellan myndigheterna och den privata sektorn. Genom åtgärdsprogrammet strävar vi efter att i allt högre grad flytta tyngdpunkten i arbetet till förebyggande, och detta gör vi genom att bygga upp nya gemensamma verksamhetsmodeller, säger inrikesminister Petteri Orpo.

Den 28 april 2016 fattade statsrådet ett principbeslut om en strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för åren 2016–2020. För att genomföra de strategiska målen har man utarbetat ett åtgärdsprogram där de konkreta åtgärderna och deras mål, ansvarsfördelningen, tidsplanen samt metoderna för att bedöma resultatet av åtgärderna framgår.

I åtgärdsprogrammet ingår 20 projekt som är uppdelade enligt strategins spetsprojekt. Åtgärderna i programmet har valts med tanke på målsättningarna i strategin. Ledningsgruppen för bekämpning av ekonomisk brottslighet följer hur åtgärdsprogrammet framskrider, bedömer om det finns behov av att göra ändringar i det och rapporterar om projekten till det finanspolitiska ministerutskottet en gång per år.

En gemensam lägesbild gör det möjligt att identifiera grå ekonomi

Myndigheternas informationsutbyte om situationen gällande grå ekonomi och ekonomisk brottslighet ska förbättras. Riksdagens revisionsutskott och statens revisionsverk har lyft fram behovet av att myndigheterna har en gemensam lägesbild för att få information som bas på beslutsfattandet.

En lägesbild gör det bland annat möjligt att identifiera fenomen som gäller grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och bedöma deras följder.  De myndigheter till vars uppgifter det hör att bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet ska tillsammans med den privata sektorn sammanställa och upprätthålla lägesbilden.

Lägesbilden grundar sig bland annat på analyserad information, nätverk mellan olika aktörer och gemensamt överenskomna förfaranden, till exempel för utvärderingen av åtgärdernas effektivitet och resultat. För att målen ska uppnås behöver funktioner och begrepp förenhetligas, och dessutom krävs det snabbare informationsgång, gemensamt utvecklade mätare, nätverk samt analys av information.

Ledningsgruppen för bekämpning av ekonomisk brottslighet inleder projektet för att starta lägesbildsverksamheten så att verksamheten kan sätta igång under 2017.

Myndigheterna får anvisningar för att identifiera korruption

Erfarenhetsbaserade anvisningar för hur man identifierar korruption, som ska delges alla myndigheter som ingår i straffprocessen, ska göra det lättare att avslöja korruptionsbrott och fastställa det straffrättsliga ansvaret. Utöver korruptionsbekämpningen stöds också utvecklandet av förundersökningsarbetet och myndighetssamarbetet och på så vis en effektivisering av hela den straffrättsliga verksamheten.

Övervakningen av upphandlingar effektiviseras genom att man utvidgar upphandlingsenheternas informationstillgång och ökar deras möjligheter att ingripa i korruption. Det blir också lättare att göra en konfidentiell anmälan vid misstanke om korruption. Korruption bekämpas såväl genom lagstiftningsreformer som genom rådgivning och i synnerhet genom praktisk information till de upphandlande enheterna.

Korruption har ett nära samband med den grå ekonomin och förekommer på alla nivåer i det finländska samhället samt inom många sektorer och i många sammanhang. De fall som kommit till polisens och andra myndigheters kännedom visar att det finns risk för korruption bland annat i samband med offentlig upphandling som görs på lokal nivå. I Finland är korruptionen till största delen dold brottslighet och endast en bråkdel av korruptionsfallen kommer till myndigheternas eller medborgarnas kännedom.

Ansvariga instanser för åtgärdsprogrammet är justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och riksåklagarämbetet.

Ytterligare information om bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Ytterligare uppgifter: Antti Simanainen, polisinspektör, inrikesministeriet, 0295 488 577

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 8.6.2016