SKYLDIGHET ATT INRÄTTA EN INTERN RAPPORTERINGSKANAL

 

Visselblåsarlagen förutsätter att organisationer som regelbundet har en personalstyrka på minst 50 personer inrättar en intern rapporteringskanal för rapportering av information om överträdelser och för de åtgärder som ska vidtas på basis av rapporterna.


Dessutom finns det en extern rapporteringskanal som administreras av justitiekanslersämbetet och vart man under vissa lagstadgade förutsättningar kan rapportera och ändå få lagenligt skydd. Läs mer om justitiekanslersämbetets centraliserade rapporteringskanal här. 
Rapportering kan göras till justitiekanslersämbetets kanal i följande situationer: 

  1. Din organisation har ingen intern rapporteringskanal eller den rapporterande personen inte har getts möjlighet att rapportera via en intern rapporteringskanal
  2. Den rapporterande personen har grundad anledning att tro att organisationen som mottagit en intern rapport inte har vidtagit lagstadgade åtgärder inom tidsfristen
  3. Den rapporterande personen har grundad anledning att tro att det inte är möjligt att effektivt ingripa i överträdelsen på basis av en intern rapport, eller
  4. Den rapporterande personen har grundad anledning att tro att hen riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.

Visselblåsarlagen kompletterar den befintliga lagstiftningen i fråga om olika myndigheters rapporteringskanaler och behandling av rapporter, till exempel Finansinspektionens eller centralen för utredning av penningtvätts rapporteringskanaler. Detta innebär också att om det finns särskilda bestämmelser någon annanstans i lag om rapportering direkt via en myndighets rapporteringskanal, kan man rapportera till en sådan kanal utan att först göra anmälan till den egna organisationens interna rapporteringskanal.