ORGANISAATIOT

Sisäisten ilmoituskanavien järjestäminen on monille toimijoille lakisääteinen velvollisuus, josta voi saada myös useita hyötyjä.

Ilmoitusten sisäinen käsittely ehkäisee yrityksille aiheutuvia mainehaittoja ja väärinkäytösepäilyihin pystytään useimmiten puuttumaan tehokkaimmin sisäisesti. Väärinkäytösten tehokas sisäinen selvittäminen edistää lain tavoitteiden toteutumista ja parantaa lain mukaisesti toimivien yritysten kilpailuedellytyksiä suhteessa lainsäädäntöä rikkoviin toimijoihin.

Tiedolla johtaminen ja epäkohtiin puuttuminen: Työnantajan on tärkeää saada ajantasaista tietoa organisaationsa tapahtumista, jotta toimintaa voidaan parantaa ja mahdollisia puutteita korjata. Sisäinen ilmoituskanava on merkittävä tiedonsaannin väline, jonka asianmukainen järjestäminen mahdollistaa nopean puuttumisen epäkohtiin. ​ 

Tiedotus ilmoituskanavasta ja ilmoitusten käsittelystä: Työnantajan on tiedotettava työntekijöille selkeästi ilmoituskanavan olemassaolosta, missä asioissa ilmoitus voidaan tehdä sekä miten ilmoituksia käsitellään. Ilmoituskanavasta tiedottaminen edistää avoimuutta ja kannustaa työntekijöitä ilmoittamaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä. 

Taloudelliset säästöt: Asianmukainen sisäinen ilmoituskanava on yksi tehokkaimmista keinoista saada tietoa väärinkäytöksistä. Väärinkäytöksiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa estää suurempien taloudellisten vahinkojen kertymisen. Ilmoitusten käsittely sisäisesti ennaltaehkäisee myös kustannuksia, joita yritykselle voisi syntyä asian viranomaiskäsittelystä tai asian julkistamisesta johtuvasta mainehaitasta. 

Ennaltaehkäisy: Ilmoittajansuojelulain velvoitteiden noudattaminen luo organisaatioon toimintakulttuurin, jossa väärinkäytöksistä halutaan ilmoittaa, niihin puututaan tehokkaasti ja tekijät saatetaan vastuuseen.  Toimiva kokonaisuus lisää avoimuutta ja kiinnijäämisriskiä, joka osaltaan ennaltaehkäisee epäeettistä toimintaa.