Lainsäädäntö


Ilmoittajien kattava suojelu parantaa mahdollisuuksia puuttua väärinkäytöksiin

Ilmoittajien suojelun turvaava lainsäädäntö on ollut aiemmin EU-tasolla epäyhtenäistä, ja sen soveltaminen vaihdellut eri jäsenvaltioissa ja eri politiikanaloilla. Myös Suomessa ilmoittajien suojelua koskevat säännökset ovat olleet hajanaisia. Ilmoittajat eivät kaikissa tilanteissa ole saaneet kunnollista suojaa vastatoimilta, jonka seurauksena väärinkäytöksistä ei ole uskallettu ilmoittaa ja väärinkäytöksistä ei ole saatu tietoa. Ilmoittajansuojeludirektiivi yhtenäistää lainsäädäntöä luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle.

Yleensä organisaatioiden työntekijöillä tai muutoin työnsä yhteydessä organisaation kanssa kontaktissa olevilla henkilöillä on parhaat mahdollisuudet ilmoittaa havaituista tai epäillyistä rikkomuksista. Siksi unionin ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa tehostetaan ottamalla käyttöön luottamuksellisia ja turvallisia ilmoituskanavia sekä varmistamalla, että väärinkäytösten ilmoittajia suojellaan tehokkaasti vastatoimilta. Suojelun seurauksena rikkomuksista ilmoitettaisiin enemmän, väärinkäytöksiä saataisiin enemmän tietoon ja niiden tekijöitä vastuuseen.

Unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkaampi toteutuminen

EU-oikeuden rikkomisten on tietyillä lainsäädännön aloilla katsottu aiheuttavan erityistä yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa haittaa, koska niistä usein seuraa huomattavia riskejä yhteiskunnan hyvinvoinnille. Tällaisia aloja ovat muun muassa julkiset hankinnat, ympäristönsuojelu ja tuoteturvallisuus. Erityisesti näillä aloilla on selkeä EU-tason ulottuvuus ja ne vaikuttavat selkeimmin unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon. Täytäntöönpanoa parantamaan tarvitaan ilmoittajien tehokasta suojelua varsinkin näillä aloilla, sillä rikkomisia on usein vaikea havaita ja väärinkäytösten paljastajat ovat rikkomisten paljastamisen suhteen etulyöntiasemassa.

Ilmoittajansuojeludirektiivillä ja ilmoittajansuojelulailla parannetaan EU:n taloudellisia etuja ja yleistä etua vahingoittavien väärinkäytösten ja muiden laittomien toimien havaitsemista, ehkäisyä ja estämistä. Näin myös vahvistetaan asiaan liittyvää täytäntöönpanon valvontajärjestelmää. Jäsenmaana myös Suomi on velvoitettu tehostamaan ilmoittajien suojelujärjestelmää. Samalla edistetään monien muiden sellaisten sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa, jotka vaikuttavat kaikkien suomalaisten ja muiden eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään ja hyvinvointiin sekä yleisemmin EU:n sisämarkkinoiden toimintaan.

Yhtenäisen ilmoittajien suojelujärjestelmän käyttöönotto EU:n tasolla edistää paitsi unionin oikeuden täytäntöönpanoa niin myös EU:n taloudellisten etujen suojelua ja niiden tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamista, joita sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja yritystoiminnan tasapuolinen kilpailuympäristö edellyttävät.