LAINSÄÄDÄNTÖ


Ilmoittajien kattava suojelu parantaa mahdollisuuksia puuttua väärinkäytöksiin

Ilmoittajia suojaava lainsäädäntö on ollut aiemmin EU-tasolla epäyhtenäistä, ja sen soveltaminen vaihdellut eri jäsenvaltioissa ja eri lainsäädännönaloilla. Myös Suomessa ilmoittajien suojelua koskevat säännökset ovat olleet hajanaisia. Ilmoittajat eivät kaikissa tilanteissa ole saaneet riittävää suojaa vastatoimilta, jonka seurauksena väärinkäytöksistä ei ole uskallettu ilmoittaa ja väärinkäytöksistä ei ole saatu tietoa. Ilmoittajansuojelulainsäädäntö yhtenäistää kokonaisuutta luomalla EU-laajuisesti yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle.

Yleensä organisaatioiden työntekijöillä tai muutoin työnsä yhteydessä organisaation kanssa kontaktissa olevilla henkilöillä on parhaat mahdollisuudet ilmoittaa havaituista tai epäillyistä rikkomuksista. Siksi unionin ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa tehostetaan ottamalla käyttöön luottamuksellisia ja turvallisia ilmoituskanavia sekä varmistamalla, että väärinkäytösten ilmoittajia suojellaan tehokkaasti vastatoimilta. Suojelun seurauksena rikkomuksista ilmoitettaisiin enemmän, väärinkäytöksiä saataisiin enemmän tietoon ja niiden tekijöitä vastuuseen.

Unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkaampi toteutuminen

 EU-oikeuden rikkomisten on tietyillä lainsäädännön aloilla katsottu aiheuttavan erityistä haittaa ja riskejä EU:n ja sen jäsenvaltioiden taloudellisille eduille taikka yleiselle edulle eli yhteiskunnan hyvinvoinnille. Tällaisia aloja ovat muun muassa julkiset hankinnat, ympäristönsuojelu ja tuoteturvallisuus. Erityisesti näillä aloilla on selkeä EU-tason ulottuvuus ja ne vaikuttavat selkeimmin unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon. Lainsäädännön täytäntöönpanoa ja valvontaa parantamaan tarvitaan ilmoittajien tehokasta suojelua varsinkin näillä aloilla, sillä rikkomisia on usein vaikea havaita ja väärinkäytösten paljastajat ovat rikkomisten paljastamisen suhteen etulyöntiasemassa.

Ilmoittajansuojelulainsäädännöllä parannetaan EU:n taloudellisia etuja ja yleistä etua vahingoittavien väärinkäytösten ja muiden laittomien toimien ennalta ehkäisyä, havaitsemista ja niihin puuttumista. Näin myös vahvistetaan asiaan liittyvää täytäntöönpanon valvontajärjestelmää. Jäsenmaana m Myös Suomi on velvoitettu tehostamaan ilmoittajien suojelujärjestelmää. Samalla edistetään monien muiden sellaisten sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa, jotka vaikuttavat kaikkien suomalaisten ja muiden eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään ja hyvinvointiin sekä yleisemmin EU:n sisämarkkinoiden toimintaan.

Yhtenäisen ilmoittajien suojelujärjestelmän käyttöönotto EU:n tasolla edistää paitsi unionin oikeuden täytäntöönpanoa niin myös EU:n taloudellisten etujen suojelua ja niiden tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamista, joita sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja yritystoiminnan tasapuolinen kilpailuympäristö edellyttävät.