Korruptio Suomessa

Korruptiosta vapaita maita ei ole. Tämä pätee myös Suomeen, vaikka Suomea pidetään yhtenä vähiten korruptoituneista maista maailmassa.

Suomalaiset harvoin törmäävät korruptioon arjessaan, sillä katutason korruptiota esiintyy maassamme vain vähän. Katutason korruptio liittyy ihmisten perustarpeisiin: se voi tarkoittaa esimerkiksi lahjusta, jolla pyritään varmistamaan potilaalle kunnollinen sairaalahoito.

Silti myös Suomessa korruptiota tavataan kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja monilla eri aloilla. Tutkimusten mukaan korruptiota ja sen riskejä esiintyy erityisesti elinkeinoelämän ja viranomaisten välisessä toiminnassa.

Korruptiolle alttiita riskialueita:

  • julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut
  • yhdyskuntasuunnittelu
  • poliittinen rahoitus ja päätöksenteko
  • ulkomaankauppa ja sen edistäminen
  • kehitysyhteistyö
  • urheilu.

Korruptiolla on monia muotoja

Korruptiosta puhuttaessa monelle tulee ensin mieleen julkisen sektorin lahjontatapaukset. Lahjonta on kuitenkin vain yksi korruption muoto, ja valtaosa Suomen korruptiosta ilmenee muulla tavalla.

Korruption tavallisia ilmenemismuotoja:

  • eturistiriidat
  • suosiminen
  • epäeettinen päätösten valmistelu salassa tai sisäpiirin kesken
  • lahjusten antaminen tai vastaanottaminen.

Korruption monimuotoisuus vaikeuttaa sen tunnistamista ja ilmituloa. Suomessa esiintyvälle korruptiolle on ominaista se, että toimitaan muodollisesti lain mukaan mutta silti epäeettisesti.

Vaikka kaikki korruptio ei ole rikollista, se on kuitenkin aina vahingollista ja epäoikeudenmukaista. Korruptiolla hyödyt pyritään ohjaamaan väärille tahoille, kun taas jokin toinen taho väistämättä aina kärsii. Siksi korruptiota ei pidä hyväksyä eikä katsoa läpi sormien.

Toimintaympäristö vaikuttaa korruption ilmenemiseen

Korruption eri muodot eivät ole juurikaan muuttuneet vuosien saatossa. Sen sijaan toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet siihen, missä tilanteissa ja yhteyksissä korruptiota ilmenee Suomessa.

Julkisen sektorin yhtiöittäminen on tuonut suuria muutoksia toimintaan, jota rahoitetaan yhteiskunnan varoin. Korruptiontorjunnan kannalta riskejä liittyy varsinkin päätöksenteon avoimuuteen silloin, kun tehdään esimerkiksi julkisia hankintoja. Julkisuuslain mukaiset selonteot taloudellisesta toiminnasta ja päätöksenteon perusteista eivät yhtiöittämisen myötä ole avoimesti esillä kuntalaisille, valtuutetuille tai median edustajille.

Tutustu esimerkkeihin korruptiosta.