Hoppa till innehåll

Ny upphandlingslagstiftning motverkar korruption

Arbets- och näringsministeriet
9.12.2016 10.31 | Publicerad på svenska 9.12.2016 kl. 14.44
Pressmeddelande

Dagen mot korruption uppmärksammas i Finland den 9 december 2016. Arbets- och näringsministeriet vill under temadagen lyfta fram lagstiftningen om offentlig upphandling som en del av det korruptionsförebyggande arbetet.

De skyldigheter i fråga om konkurrensutsättning och öppenhet som ingår i lagstiftningen om offentlig upphandling har under årtionden varit centrala verktyg för att förhindra korruption och säkerställa att användningen av allmänna medel är lagenlig. Genom upphandlingslagstiftningen säkerställs bland annat att alla intresserade på ett öppet sätt får uppdaterad information om nya offentliga upphandlingar, som kan vara så många som 15 000 till antalet. I riksdagen behandlas för närvarande regeringens proposition med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet (RP 108/2016 rd). Ett viktigt mål med reformen av upphandlingslagstiftningen är att ytterligare minska korruption i anslutning till offentlig upphandling.

I lagförslaget föreslås att den upphandlande enheten ska få utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet, om anbudsgivaren otillbörligt har försökt påverka upphandlingens innehåll eller om anbudsgivarens kontakter till den upphandlande enheten medför intressekonflikter. Det föreslås att transparensen vid upphandling ska förbättras genom att den upphandlande enheten vid många upphandlingar ska kräva att den som vunnit anbudsförfarandet lämnar uppgifter om de underleverantörer som deltar i upphandlingen. Den upphandlande enheten ska dessutom mer ingående än i nuläget utreda bakgrunden till onormalt låga anbud som lämnas vid anbudsförfarandet.

Att målen i fråga om förebyggande av korruption faktiskt uppnås kan säkerställas genom att Konkurrens- och konsumentverket enligt lagförslaget ska övervaka att upphandlingslagstiftningen iakttas. Vid övervakningen är det meningen att man ska ingripa i ur korruptionshänseende särskilt problematiska situationer där offentliga upphandlingar över huvud taget inte har konkurrensutsatts.

Den nya upphandlingslagen gör att det blir ännu mer osannolikt än tidigare att korruption förekommer vid användning av offentliga medel. Därigenom kan man effektivt uppnå upphandlingslagstiftningens centrala mål att allmänna medel ska gå till de bästa utförarna.

Ytterligare upplysningar:
Markus Ukkola, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 018