Hoppa till innehåll

En handledning ger praktiska tips för korruptionsbekämpning för små och medelstora företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2020 14.50 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 17.24
Nyhet
En handledning i korruptionsbekämpning för små och medelstora företag

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en handledning i korruptionsbekämpning för små och medelstora företag. En motsvarande handledning har inte tidigare funnits tillgänglig på finska. Syftet med handledningen är att beskriva vad korruption handlar om och hur små och medelstora företag kan bekämpa korruption i sin egen verksamhet.

Korruption är missbruk av inflytande för egen eller arbetsgivarens vinning. Korruption uppfattas ofta som mutor där en sedelknippe byter ägare för att man ska få en viss fördel. Korruption är dock ett mer komplicerat fenomen än så.

Ett vanligt drag hos korruption i Finland är att gärningsmannen iakttar lagen men ändå agerar oetiskt. Då talas det om strukturell korruption där verksamheten är dold och där den har osaklig inverkan på beslutsfattandet. Ofta uppfattas sådant inflytande inte som felaktigt, utan det betraktas som acceptabelt, helt normalt i Finland.

– Med denna handledning vill vi bryta den stereotypa bilden av korruption. Problemet med bekämpningen av korruption i Finland är att vi av denna orsak inte identifierar korruption, säger specialsakkunnig Linda Piirto från arbets- och näringsministeriet.

– Det finns många goda anledningar till att bekämpa korruption. Det förbättrar företagets förvaltning, stärker företagets anseende och minskar de juridiska riskerna. Riskerna i samband med korruption är inte heller enbart risker för stora företag, utan de gäller också små och medelstora företag, fortsätter Piirto.

Nödvändiga åtgärder för företagen vid en enda anblick

För stressade läsare ger handledningen en sammanställning på en sida som vid en enda anblick ger en bild av de viktigaste åtgärderna.

  1. Gör ett offentligt åtagande om att ditt företag bekämpar korruption. Engagera ledningen, personalen och affärspartnerna i åtagandet och förbind dig också själv till det.
  2. Gör en kartläggning av vilka korruptionsrelaterade risker är väsentliga för ditt företags affärsverksamhet.
  3. Utarbeta ett etiskt handlingsprogram utifrån riskkartläggningen. Syftet med programmet är att förhindra, upptäcka och reagera. Publicera programmet.
  4. Ge personalen utbildning i vad handlingsprogrammet innebär i praktiken – i det dagliga arbetet, i olika situationer.
  5. Skapa en konfidentiell rapporteringskanal som personer som upptäckt oetisk eller illegal verksamhet kan använda för att rapportera om detta, utan rädsla för att bli bestraffade. Handlägg inkomna anmälningar på ett sakligt sätt.
  6. Definiera och informera om hurdana åtgärder företaget vidtar vid överträdelser av verksamhetsanvisningarna.
  7. Bedöm och följ regelbundet upp om programmet behöver uppdateras och gör behövliga uppdateringar jämte alla föregående steg.
  8. Anlita utomstående sakkunskap vid behov.

Handledningen finns på nätet på finska, svenska och engelska.

Ytterligare information:

Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 028