Hoppa till innehåll

Skyddet för visselblåsare ska stärkas i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2018 13.28
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare i hela EU. Enligt direktivförslaget ska det i medlemsstaterna skapas säkra kanaler för rapportering av överträdelser som upptäckts i arbetssammanhang. Statsrådet har sänt förslaget till direktiv för kännedom till riksdagen idag.

- Förslaget till direktiv är ett bra tillägg till den metodarsenal som står till buds för ingripande i korruption och andra missbruk. Det är viktigt att skapa en trygg miljö för rapportering av lagöverträdelser, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Syftet med direktivet är att skapa ett effektivt skydd för visselblåsare som rapporterar sådana överträdelser av EU-rätten som gäller allmänintresset, till exempel i offentliga upphandlingar, finansieringstjänster, livsmedelssäkerhet eller konsumentskydd. För närvarande är skyddet för visselblåsare i EU splittrat och oenhetligt. Bara tio medlemsstater garanterar ett omfattande skydd för visselblåsare.

Enligt förslaget ska medlemsstaterna ta i bruk säkra kanaler med hjälp av vilka man kan rapportera både inom en organisation och vid behov direkt till myndigheter de överträdelser som man upptäckt i samband med sitt arbete. Målet är också att skydda visselblåsarna till exempel mot uppsägning.

Både i den privata och den offentliga sektorns organisationer ska det finnas en modell för rapportering av korruption eller andra överträdelser. Inom den privata sektorn kommer kravet att gälla företag med minst 50 anställda eller vars årliga omsättning uppgår till minst 10 miljoner euro. Enligt förslaget ska små företag eller kommuner inte ha skyldighet att skapa några kanaler för rapportering. Inom den offentliga sektorn ska skyldigheten omfatta statsförvaltningen, region- och landskapsförvaltningen och kommuner med över 10 000 invånare.

Utöver organisationernas interna rapporeringskanaler ska medlemsstaterna också ha en extern, av myndigheterna upprätthållen rapporteringskanal där överträdelser kan rapporteras konfidentiellt. För detta ändamål ska medlemsstaterna utse behöriga myndigheter.

Direktivets skydd kommer inte att omfatta dem som skriver illvilliga eller ogrundade rapporter och skyddet ska förhindra oberättigad renomméskada. Enligt förslaget till direktiv ska medlemsstaterna också informera medborgarna om nya regler och utbilda myndigheterna i hur de ska hantera visselblåsare.

Ytterligare upplysningar:

Tia Möller, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0105, [email protected]

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial