Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp ska bereda en strategi mot korruption

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2020 15.09
Pressmeddelande

Justitieministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en strategi mot korruption och ett åtgärdsprogram för att genomföra den. Målet är att effektivisera bekämpningen av korruption och att bygga upp ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste.

Syftet med strategin som görs upp för 2020–2023 är att stärka bekämpningen och förebyggandet av korruption och att förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Avsikten är också att främja identifieringen av korruption och att öka öppenheten i beslutsfattandet. Dessutom utreds hur lagstiftningen om bekämpning av korruption fungerar, utvecklas lagstiftningen och underlättas utarbetandet av en nationell lägesbild av korruption.

- I ministerarbetsgruppen för utveckling av rättsstaten och den inre säkerheten beslutade vi i november i fjol att inleda den fortsatta beredningen av en strategi mot korruption. Med arbetet mot korruption stärker vi demokratin och rättsstaten, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Arbetsgruppen har också till uppgift att leda genomförandet av strategin och att rapportera om hur den framskrider till ministergruppen för utveckling av rättsstaten och den inre säkerheten.

Genom strategin mot korruption stöds i enlighet med föresatserna i regeringsprogrammet genomförandet av målen för hållbar utveckling, såsom att stärka rättsstaten och god förvaltning samt målen för att minska korruption och mutor.

Bakom strategin finns bland annat FN:s, OECD:s, Europarådets och EU:s rekommendationer till Finland om intensifiering av antikorruptionsarbetet. Vid beredningen av strategin utnyttjas det strategiutkast som tidigare utarbetats av samarbetsnätverket mot korruption, som verkar i anslutning till justitieministeriet.

Mandattiden för arbetsgruppen löper ut i mars 2023.

Mer information:

Juuso Oilinki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 323, [email protected]

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]