Hoppa till innehåll

Förslag till ny lag om skyddet av visselblåsare på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2021 14.36
Pressmeddelande

Arbetsgrupper vid justitieministeriet och arbets- och näringsministeriets har berett ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen. Genom den föreslagna lagen om skyddet för visselblåsare genomförs direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Tjänstemannaarbetsgruppens förslag är på remiss fram till den 27 augusti 2021. Beredningen fortsätter efter remissbehandlingen.

Avsikten med den föreslagna lagen är att personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker eller har misstankar om verksamhet som skadar allmänintresset inom specificerade områden av EU-lagstiftningen eller den nationella lagstiftningen ska kunna rapportera om detta på ett tryggt sätt. På så sätt kan man förebygga hot mot eller allvarlig skada för allmänintresset.

Den föreslagna lagen är en allmän lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser inom lagens tillämpningsområde. Lagen kompletterar den gällande speciallagstiftningen om skydd av personer som rapporterar. Lagen ska tillämpas på rapportering som gäller brott mot särskilt specificerad lagstiftning. I lagen föreslås bestämmelser om de allmänna villkoren för skydd för visselblåsare och om användning i första hand av organisationens interna rapporteringskanal.

I den föreslagna lagen åläggs organisationer inom den privata och den offentliga sektorn samt statliga ämbetsverk med minst 50 anställda en skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler. I lagen föreslås bestämmelser om bland annat krav som gäller ansvar och förfaranden i fråga om rapporteringskanaler.

I vissa situationer kan rapporteringen också göras till en centraliserad extern kanal som är behörig att ta emot information om överträdelser. I Finland avses justitiekanslern i statsrådet vara behörig myndighet. Detta innebär att rapporteringen överförs från den externa rapporteringskanalen till den behöriga myndigheten för handläggning.

I den föreslagna lagen förbjuds repressalier mot visselblåsare. Brott mot förbudet mot repressalier eller förhindrande av rapportering kan leda till skadeståndsansvar och skyldighet att betala gottgörelse till den kränkta.

Arbetsgruppen vid arbets- och näringsministeriet har utrett frågor som gäller arbetslivet och berett förslag som hänför sig till detta. Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i den gällande arbetslagstiftningen.

Den nya lagen ska vara i kraft senast den 17 december 2021.

Lagutkastet kan kommenteras i tjänsten utlåtande.fi fram till den 27 augusti 2021. För närvarande finns materialen endast på finska. Den svenska översättningen av propostitionen förväntas finnas tillgänglig vecka 28.

Läs mera på projektsidan: Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Ytterligare information: 
Ari-Pekka Koivisto, avdelningschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 016, [email protected] (5–9.7)
Juha Keränen, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 0295 150 142, [email protected] (12–16.7, och 23.8–)
Johanna Nyberg, regeringssekreterare, justitieministeriet, tfn 0295 150 068, [email protected] (5–16.7 och 23.8–)

Frågor som hänför sig till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde (arbetslagstiftning)
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 938, [email protected] (9.8–)
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 207, [email protected] (28.6–6.8)
Katariina Jämsén, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 143, [email protected] (2.8–)