Hoppa till innehåll

Utredning
Offentliga tillsynsmyndigheter föreslås utveckla effektivare praxis för att upptäcka och förebygga korruption

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2023 14.02
Pressmeddelande

Roller, verksamhetssätt och förfaranden som säkerställer oberoendet vid statliga ämbetsverk och kommuner som utövar tillsyn varierar. I en utredning som beställts av finansministeriet finns rekommendationer om hur ämbetsverken och kommunerna kan öka medvetenheten om korruption och kompetensen i korruptionsbekämpning samt införa strukturer och praxis som säkerställer oberoende.

Olika undersökningar har identifierat flera sårbara områden för och former av korruption inom den offentliga förvaltningen i Finland. De vanligaste problemområdena inom statsförvaltningen och den kommunala förvaltningen är bland annat politiska utnämningar, beslutsfattande och myndighetstillsyn, offentliga upphandlingar och karteller, utvecklingssamarbete och beslutsfattares övergång från offentliga sektorn till privata sektorn och tvärtom. 

Enligt utredningen saknar de statliga ämbetsverken och kommunerna ofta tydliga definitioner av korruption som fenomen och de riskområden där det allmänna intresset kan äventyras eller inflytande kan missbrukas identifieras inte i tillräcklig utsträckning. Någon egen roll som korruptionsövervakande och korruptionsbekämpande myndighet har inte nödvändigtvis fastställts och det finns inga tydliga verksamhetsprinciper eller praxis mot korruption. Det finns fortfarande föga kunskaper om och förståelse för korruption som ett mångsidigt fenomen, och de olika sätt som korruption kan ta sig uttryck på.

Ledningens inställning och intern kontroll är styrkor i bekämpningen av korruption

Ledningens inställning till missbruk och korruption utgör enligt utredningen ett av de mer utvecklade delområdena inom korruptionsbekämpningen. Dessutom har man i en del kommuner fastställt förfaranden för intern kontroll som främjar god förvaltning. De statliga ämbetsverkens styrka är de strukturer och den praxis som stärker oberoende tillsyn och som hänför sig till anmälan av missbruk till förundersökningsmyndigheten.

Utredningen omfattar 15 förslag till åtgärder inom statsförvaltningen för att förebygga korruption. Utgångspunkten bör vara nolltolerans mot korruption. Det föreslås att medvetenheten ska ökas, strukturerna för korruptionsbekämpning och praxis för oberoende ska säkerställas, precis och effektiv praxis införas samt att misstankar om korruption konsekvent ska anmälas till förundersökningsmyndigheten. De föreslagna åtgärderna kan inkluderas i de metoder för att upptäcka och motverka korruptionsrisker som statliga ämbetsverk och kommunerna använder redan nu. 

Denna utredning har utarbetats som en del av den nationella strategin för bekämpning av korruption. I utredningsuppdraget deltog fyra statliga ämbetsverk inom olika ministeriers förvaltningsområden och fem kommuner av olika storlek i olika delar av Finland. Resultaten av utredningen baserar sig på offentliga uppgifter och handlingar som ämbetsverken och kommunerna lämnat. IA Insight Public Oy genomförde utredningen på uppdrag av finansministeriet.

Mer information:

Markus Kiviaho, sakkunnig i intern revision, IA Insight Public, tfn 040 05 88 142, markus.kiviaho(a)iainsight.com

Janne Öberg, finansråd, enhetschef, finansministeriet, tfn 0295530473, janne.oberg(at)gov.fi

Taru Alanaatu, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295530295, taru.alanaatu(a)gov.fi