Ohje korruption havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja torjumiseksi

Korruptiontorjuntaohjeet valtionhallinnon virastoille ja laitoksille

Valtiovarainministeriön valmisteleman ohjeen tavoitteena on parantaa valtion virastojen ja laitosten johdon, virkahenkilöiden ja sisäisten tarkastajien valmiuksia havaita ja tunnistaa korruptiotilanteita sekä toimia tilanteissa, joissa havaitaan korruptiota tai sille altistavia ja mahdollistavia olosuhteita.

Ohjeen tarkoituksena on tukea valtion virastojen ja laitosten johtoa hyvän hallinnon menettelytapojen varmistamisessa ja korruptioriskien hallinnassa. Ohjeessa avataan myös korruption käsitettä ja korruptiontorjuntaan liittyvää sääntelyä.

Taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös korruptionvastaisesta strategiasta ja sitä tukevasta toimenpideohjelmasta toukokuussa 2021. Strategiaa koordinoi oikeusministeriö.

Korruption riskialueet ja korruption torjunta

Valtionhallinnossa korruptiota saattaa havaita esimerkiksi virkanimityksissä, julkisissa hankinnoissa, päätöksenteossa ja tutkimus- ja kehitysrahoituksessa. Tietoisuuden lisääminen korruptiosta ja tehokkaan valvonnan kohdistaminen korruption riskialueille ovat tarpeen.

Valtionhallinnon organisaatioissa päävastuu korruptiontorjunnasta on virastojen ja laitosten johdolla. Suuri vastuu on myös viraston tai laitoksen hallinto-, laki- ja riskienhallintatoiminnoilla. Riippumaton sisäinen tarkastus arvioi korruptiontorjunnan tuloksellisuutta

Korruptiontorjunnan toimintamalli

Kokonaisvaltaisen korruptiontorjunnan toimintamallin perustana on oikeusvaltioperiaate, hyvän hallinnon oikeusperiaatteet ja virastojen ja laitosten toiminnan avoimuus ja julkisuus. Lähtökohtana on tietoisuus ja ymmärrys korruptiosta ilmiönä sekä riskialueiden ja väärinkäytösten havaitseminen.

Tuloksellinen korruptiontorjunta puolestaan edellyttää suunnitelmallista, tavoitteellista ja koordinoitua toimintaa, ja virasto- tai laitoskohtaista korruptioriskien arviointia. Ohjeessa on kuvattu korruptiontorjunnan toimintamalli, joka edellyttää myös korruptiontorjunnan tuloksellisuuden parantamista ja korruption torjunnan toimien kyvykkyyden arviointia.

Tutustu ohjeeseen

Valtionhallinnon virastoille ja laitoksille suunnatut korruptiontorjuntaohjeet tarjoavat kattavan ja selkeän katsauksen korruption torjuntaan ja sen kehittämiseen. Ohjeet voivat toimia perehdytyksenä kaikille virkahenkilöille.