Hyppää sisältöön

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Korruptionvastaisessa päivässä 9.12.2014

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2014 9.12
Puhe -

Arvoisat kollegat ja yhteisötyökumppanit, hyvät naiset ja herrat!

Bästa kolleger och samarbetspartners, mina damer och herrar!

Tänään vietetään kansainvälistä korruptionvastaista päivää, jolloin maailmalla huomio kiinnittyy korruptioon ja korruption torjunnan tärkeyteen. Päivän kunniaksi ympäri maailmaa järjestetään seminaareja, koulutuksia, marsseja, kirjoituskilpailuja ym. ohjelmaa. Näillä tapahtumilla halutaan lisätä ihmisten korruptiotietoisuutta ja muistuttaa heitä korruption haitallisuudesta. Tapahtumien kautta välittyvä sanoma on äärimmäisen tärkeä, sillä korruptiolla on maailmanlaajuisesti vakavat seuraukset. Yhtenä esimerkkinä voi mainita, että EU-komission laskelmien mukaan pelkästään EU:n sisällä menetetään vuosittain yhteensä noin 120 miljardia euroa korruption seurauksena. On siis tärkeää, että korruptio-ongelmia otetaan vakavasti ja että korruptiota sen kaikissa muodoissa torjutaan.

Hyvät naiset ja herrat,

Tätä taustaa vasten olen erittäin iloinen siitä, että korruptionvastainen päivä huomioidaan myös Suomessa, ja että myös Suomessa ilmenevästä korruptiosta käydään keskustelua. Maassamme tarvitaan asiallista keskustelua suomalaisen korruption ilmenemismuodoista ja esiintymisestä sekä muistutuksia siitä, etteivät kansainvälisetkorruptiomittarit aina kerro koko totuutta maamme korruptio¬-ongelmista.

Transparency Internationalin viime viikolla julkaisemassa Corruption Perception Index:issä Suomi sijoittui taas kärkisijoille. Tästä me saamme syystäkin olla ylpeitä. Suomi ei esimerkiksi ole maa, missä rikoksentekijä välttää vastuun maksamalla lahjuksen poliisille tai tuomarille. Silti on tärkeä muistaa, että seikkaperäisempien selvityksien ja tutkimuksien perusteella tiedämme, ettei Suomea tai mitään muutakaan maata voi kutsua täysin korruptiosta vapaaksi maaksi.

Tietoa on kuitenkin edelleen liian vähän suomalaisen korruption ilmenemismuodoista ja niistä konteksteista, joissa sitä eniten ilmenee. Ilokseni voin todeta, että elokuussa käynnistyi poliisiammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston korruption riskisektoreita ja riskialoja kartoittava tutkimushanke, jonka kautta saadaan entistä syvällisempää tietoa maamme korruptio-ongelmien luonteesta.

Tärkeätä tietoa suomalaisen korruption kasvoista saa myös niiltä henkilöiltä ja toimijoilta, jotka henkilökohtaisesti ovat nähneet tai kokeneet korruptiivista toimintaa ja jotka ovat ilmoittaneet väärinkäytöksistä viranomaisille tai esim. työpaikallaan. Näillä korruptioepäilysten ilmoittajilla on keskeinen rooli luotettavan tiedon saamisessa sekä korruptioilmiön ymmärtämisessä. Heitä tulee suojata ilmoitusprosessin aikana ja sen jälkeen. Tietoisena ilmoittajien suojelun tärkeydestä olen aikonut asettaa korruptiotapausten ilmoittajien suojelua selvittävän työryhmän. Työryhmä kartoittaisi ilmoittamiseen ja suojeluun liittyvää lainsäädäntötilannetta ja ilmoittajien suojelun nykykäytännöt. Sen tehtävänä olisi myös tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat ja esittää ratkaisuehdotuksia.

Mina damer och herrar,

Finland hör alltså till de minst korrumperade länderna i världen, något vi ska vara stolta över. Men korruption förekommer alltså också i Finland, vilket betyder att vårt arbete för att bekämpa korruption även i fortsättningen bör vara aktivt och sak¬kunnigt. Det bör föras långsiktigt på många fronter och bör innehålla många olika element. Jag vill gärna i detta sammanhang betona vikten av samarbete i och kontinuerlig dialog kring frågor relaterade till korruption och effektiv korruptions¬bekämpning. Som i så många andra sammanhang gäller också i detta sammanhang devisen "ensam är svag", något som bör hållas i åtanke då arbetet mot korruption planeras och genomförs.

(Korruptiota esiintyy siis myös Suomen olosuhteissa, työmme tämän ongelman torjumiseksi tulee siksi jatkossakin olla intensiivistä ja asiantuntevaa. Korruptionvastaista työtä tulee tehdä usealla rintamalla ja sen tulee koostua monesta eri osasta. Tässä yhteydessä haluaisin mielelläni korostaa korruption torjuntaan liittyvän yhteistyön ja jatkuvan vuoropuhelun tärkeyden. Meidän on hyvä muistaa, että korruption torjunnan suunnittelussa ja toteutuksessa saadaan enemmän aikaan yhteisillä ponnistuksilla.)

Hyvät naiset ja herrat,

Korruptio on monitahoinen ongelma, jonka torjumiseen tarvitaan pitkäjänteistä toimintaa ja yhteisiä ponnistuksia. Niin viranomaisilla kuin kansalaisjärjestöillä, yrityksillä, säätiöillä, medialla ja yksityishenkilöilläkin on tärkeä rooli korruptionvastaisessa työssä. Siksi olenkin erittäin tyytyväinen siitä, että korruptionvastainen päivä tuo näitä toimijoita yhteen, ja luo mahdollisuuksia vuoropuheluun ja kriittiseen tarkasteluun. Toivon, että korruptionvastaisten toimijoiden yhteistyö tulevaisuudessa voisi olla entistä tiiviimpi, ja haluan kiinnittää huomiota näiden toimijoiden tärkeään panokseen korruptionvastaiseen työhön.

Haluan myös korostaa kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä korruption torjunnassa. Suomi osallistuu aktiivisesti YK:n, Euroopan neuvoston ja OECD:n piireissä tehtävään kansainväliseen korruptionvastaiseen työhön ja kansainvälisten yleissopimusten soveltamiseen. Tämän lisäksi Suomi liittyi elokuussa ensimmäisenä Pohjoismaana Kansainvälisen Korruptiovastaisen Akatemian IACA:n jäseneksi.

Korruption torjunnan tulee myös panostaa EU-tasolla. Kuten jomainitsin, korruptio aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä EU:n sisällä. Yksi väline korruption torjunnassa on EU:n korruptioraportti, joka julkaistiin ensimmäisen kerran tämän vuoden alussa. Keskeisin tavoite on raportin kautta aktivoida poliittisia tahoja tehostamaan korruptionvastaista työtä ja erityisesti kansallisten korruptionvastaisten toimenpiteiden aktivoiminen. Korruption vastainen työ oli myös yksi aiheista, joista yhdeksän EU-maan oikeusministerit keskustelivat huhtikuussa Helsingissä järjestetyssä epävirallisessa tapaamisessa. Oikeusvaltioperiaatteen korostamisen tulee olla keskeistä korruptionvastaisessa työssä.

Kansainvälisellä areenalla Suomi tunnetaan maana, joka ottaa korruption torjunnan vakavasti. Olemmekin kuluneiden 10 vuoden aikana tehneet paljon korruption torjumiseksi: vaali- ja puoluerahoitusta koskevaa lainsäädäntöä on uusittu; lahjusrikoksia koskevaa soveltamisalaa on laajennettu; eri toimijoiden eettisiä koodistoja on tarkasteltu ja tarkennettu ja näiden toimijoiden korruptiotietoisuutta lisätty.

Asetin viime huhtikuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät mahdolliset muutostarpeet. Työryhmän tehtävänä on mm. selvittää lainsäädäntövaihtoehdot vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi. Työryhmän ehdotuksen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Näiden lisäksi korruption torjunnan, avoimuuden ja vastuullisuuden tärkeydestä keskustellaankin jatkuvasti, mikä on erittäin myönteinen asia. Tätä taustaa vasten olen vakuuttunut siitä, että edistymme korruption kitkemisessä ja haluan toivottaa kaikille hyvää korruptionvastaista päivää. Suomen pitää myös tulevaisuudessa kuulua niihin maihin, joissa esiintyy vähiten korruptiota maailmassa.

Kiitos!

Anna-Maja Henriksson