Hyppää sisältöön

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin puhe korruption vastaisen päivän tapahtumassa 9.12.2016 Sanomatalolla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2016 19.05
Puhe

Arvoisat kollegat ja yhteisötyökumppanit, hyvät naiset ja herrat!

[Bästa kolleger och samarbetspartners, mina damer och herrar!]

Tänään vietämme jo kolmatta kertaa kansallista korruptionvastaista päivää. Päivä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskustella korruption torjunnasta ja ennalta estämisestä. On ilo nähdä, että niin moni teistä haluaa osallistua tähän tärkeään keskusteluun, lämpimästi tervetuloa päivän tapahtumaan!

Korruption esiintymisestä ja korruption vastaisen työn suunnasta on tärkeä keskustella täällä meilläkin, sillä korruptio on myös Suomessa esiintyvä ongelma. Olen todennut tämän monessa puheessa ja puheenvuorossa, mutta mielestäni tätä asiaa ei voi toistaa riittävän usein. Miksi kaipaamme muistutusta Suomen korruptio-ongelmista ja korruption vastaisen työn tärkeydestä? Syitä on useita, mainitsen niistä vain muutaman. Ensinnäkin osa meistä on törmännyt ja törmää korruptiiviseen toimintaan tiedostamatta, että on kyse korruptiosta. Emme siis aina tunnista korruptiota, mikä vaikuttaa siihen, kuinka tärkeänä korruption vastaista työtä pidetään. Toinen syy miksi muistutus korruptio-ongelmistamme ja korruption torjunnan ja ennalta estämisen tärkeydestä on paikallaan on se, että korruptiivinen toiminta melkein poikkeuksetta tapahtuu julkisuudelta piilossa, suljetuissa piireissä ja suhteissa. Korruptiivinen toiminta ei siis näy meidän suomalaisten jokapäiväisessä elämässä samalla lailla kuin maissa, joissa pienetkin asiat kuten passin saaminen tai nopea pääsy erikoislääkärille riippuu suhteista ja kyvystä maksaa lahjuksia. Tämä ei silti tarkoita sitä, ettei korruptiota esiintyisi, se vain usein tapahtuu eri sfääreissä, kansalaisten ulottumattomissa. Kansalaiset ovat esittäneet useita korruptioepäilyitään myös ministeriöön, korruptiossa on iso ongelma todistaminen. Jos on kyse isosta edusta se myös osataan peitellä taitavasti. Tä-hän ilmiöön on pystyttävä puuttumaan.

Hyvät naiset ja herrat,

Tämän vuoden korruption vastaisen päivän teemana on korruptio näkyviin. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, ettei korruptiolla tule olla suomalaisessa yhteiskunnassa piilossa pysymisen edellytyksiä. Mutta miten varmistamme, että korruptiivinen toiminta paljastuu ja että siihen osallistuvat tahot ja henkilöt saatetaan vastuuseen?

Valmisteilla oleva korruption vastainen strategia tarjoaa mielestäni erinomaiset työkalut tätä tarkoitusta varten. Ennaltaehkäisevien toimien lisäksi strategia nimittäin asettaa tavoitteita, jotka liittyvät jo tapahtuneen korruptiivisen toiminnan paljastumisen tehostamiseen.

Esimerkkejä on paljon:

1) Työn alla oleva strategia puhuu tietoisuuden lisäämisen tärkeydestä painottaen, ettei korruptiivista toimintaa saada näkyviin, jos kansalaiset ja valvontaviranomaiset eivät sitä tunnista.

2) Strategia korostaa läpinäkyvyyden lisäämisen tärkeyttä todeten, että avoimuus lisää korruptiivisesti toimineiden kiinnijäämisriskiä.

3) Strategia-asiakirja myös korostaa, että valvovien tahojen toimintaa tulee tehostaa ja että kansalaisten mahdollisuuksia ilmoittaa korruptiivisesta toiminnasta nimettömänä tai luottamuksellisesti tulee parantaa.

4) Tarkoituksenmukainen lainsäädäntö on olennainen osa kokonaisvaltaista korruption torjuntaa. Jotta korruptiota pystytään tehokkaasti paljastamaan, tulee korruptiorikosten kriminalisoinnin olla riittävän kattavaa.

5) Strategia-asiakirjassa todetaan myös, että Suomessa tehdään vain vähän korruptioon liittyvää tutkimusta. Korruption vastaisen työn seurannan sekä torjunnan ja ennaltaehkäisyn tehostamisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että säännöllisin väliajoin kerätään tietoa korruption eri ilmenemismuodoista ja niiden esiintymisestä.

6) Lopuksi strategia painottaa, että korruption tehokas ennalta estäminen ja torjunta vaativat vahvoja viranomaisrakenteita, tehokasta yhteistyötä ja riittäviä resursseja.

Hyvät naiset ja herrat,

Työn alla olevan korruption vastaisen strategian asettamat tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja sen sisältämien toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan resursseja. Rajallisista voimavaroista ja normienpurkutalkoista huolimatta korruption vastaiseen työhön pitää mielestäni panostaa. Miksi?

Ensinnäkin korruptio maksaa yhteiskunnalle. Tuoreen Euroopan Parlamentin tilaaman tutkimuksen mukaan korruption hinta voisi olla jopa 990 miljardia euroa vuodessa. Tämä osoittaa korruption vastaisen työn tärkeyttä kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa.

Toiseksi Suomen maineella on väliä. Haluamme, että meidät jatkossakin tunnetaan maana, jossa toimitaan eettisesti ja hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti, maana, jonne halutaan investoida ja jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä haluaisin korostaa tavallisten kansalaisten tarpeita ja oikeuksia. Panostamalla korruption ennalta estämiseen ja torjuntaan rakennamme oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa kansalaisilla esimerkiksi on yhtäläiset mahdollisuudet saada rakennuslupa, yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla tarjouskilpailuissa ja päätöksentekoon vaikuttaminen on avoimempaa. Korruption vastaisella työllä olemme siis mukana vahvistamassa demokraattista järjestelmää ja oikeusvaltiota. Lisäämme myös kansalaisten luottamusta päätöksentekoon ja päätöksentekijöihin, mikä on kaikkien edun mukaista.

Hyvät naiset ja herrat,

Korruption vastainen työ kannattaa ja on tärkeää, että kaikki kannamme kortemme kekoon!

Näillä sanoilla toivotan teille kaikille oikein antoisaa korruption vastaisen päivän tapahtumaa ja hyvää korruptionvastaista päivää.

[Med dessa ord vill jag önska er ett givande seminarium och en trevlig Dag Mot Korruption].

Kiitos!

Jari Lindström