Hyppää sisältöön

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Ingripande i internationella mutfall är en utmaning

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjustitieministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2022 8.47
Pressmeddelande 77/2022

En forskargrupp vid Lapplands universitet utredde hur bestämmelser om mutbrott som gäller mutande av utländska tjänstemän har tillämpats i rättspraxis. Utredningen visar att den rättsliga behandlingen av fall av mutbrott i samband med internationell affärsverksamhet är förknippad med olika utmaningar som hänför sig till strafflagstiftningens omfattning, formuleringen av bestämmelser, tillgången till bevis och beviströskeln.

I fem fall har mutande av en utländsk tjänsteman i samband med internationell affärsverksamhet bedömts av tingsrätter och hovrätter i Finland. Fallen gällde utrikeshandel som bedrivs av internationella koncerner och upphandlingar som gjorts av en viss utländsk stat eller ett statligt organ. I samtliga fall förkastades dock åtalen för mutbrottet senast i hovrätten. Bakom förkastandet låg till exempel svårigheter med tolkningen av begreppet utländsk tjänsteman eller att domstolen ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis i fallet. Det visade sig också vara en utmaning att bevisa uppsåt.

Det faktum att det ofta inte finns något effektivt alternativ till bestämmelserna om mutande av tjänstemän som kan tillämpas gör det svårt att ta itu med de utmaningar som uppdagats i utredningen. Försök till mutbrott eller handel med inflytande har inte kriminaliserats separat och bestämmelserna om mutande inom den privata sektorn har också visat sig vara svåra att tillämpa. Därför behövs det lagändringar för att effektivisera ingripandet i mutbrott.

Mutbrott i samband med internationell affärsverksamhet begås ofta i samband med företagens affärsverksamhet och på företagets vägnar eller till förmån för företaget. Därför bör större vikt läggas vid en juridisk persons straffansvar i rättsprocessen, såväl vid förundersökningen, åtalsprövningen som vid domstolsbehandlingen. På grundval av en jämförande granskning är det effektivaste sättet att fullgöra juridiska personers straffansvar om det genomförs i ett förfarande som är lättare än en fullskalig rättegång. Dessutom ser det ut som de förverkandepåföljder som ålagts juridiska personer har gett upphov till en central del av deras ansvar. I Finland har brottsvinningen definierats snävt och det är svårt att ålägga en juridisk person förverkandepåföljd för vinning som indirekt erhållits genom mutbrott. Det finns behov av att precisera lagstiftningen i detta avseende.

Myndigheterna behöver mer utbildning om mutbrott

Utredningen utredde också behovet av att utveckla lagstiftningen om mutbrott och utbildningen om denna lagstiftning. Utredningen visar att det är nödvändigt att öka och utveckla den utbildning och information om mutbrott som finns tillgänglig för domare, åklagare och brottsutredare. Det är viktigt att utbildningen är tillgänglig och aktuell, även om det är fråga om en form av brottslighet som mutande i samband med internationell affärsverksamhet, som sällan leder till rättsprocesser. Därför är det viktigt att det också finns aktuella stödmaterial som ständigt är tillgängliga. Det tycks också finnas skäl för domare att specialisera sig i en viss mån.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021.

Ytterligare information: Minna Kimpimäki, professor i straffrätt, Lapplands universitet, tfn 040 484 4011, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.