Skip to Content

Justitieminister Antti Häkkänen: Korruption är en fiende för demokrati, hållbar utveckling och marknadsekonomin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2017 12.35 | Publicerad på svenska 6.11.2017 kl. 14.35
Pressmeddelande

- Korruption är en fiende för demokrati, hållbar utveckling och marknadsekonomin. Korruption minskar samhällets säkerhet, gnager på demokratin, ökar ojämlikhet, bromsar upp den ekonomiska utvecklingen och undergräver rättsstatsprincipen, sade justitieminister Antti Häkkänen i sitt tal vid partskonferensen för FN:s konvention mot korruption i dag i Wien.

- Historia har lärt oss att korruption i värsta fall leder till en egenmäktig samhällsordning och ödelägger människors möjligheter att förbättra sin välfärd och sociala ställning.

Enligt Häkkänen stödjer Finland aktivt FN:s arbete mot korruption och EU:s starka roll i verksamheten för att bekämpa korruption. Häkkänen påpekade att korruption skadar grunderna för ett öppet samhälle och förhindrar genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.  

- Finland arbetar för en multilateral och normbaserad världsordning. Arbetet mot korruption är en del av det multilaterala internationella samarbetet som bidrar till fred, demokrati, frihet och ekonomisk tillväxt i världen. Korruptionsbekämpning bygger i hög grad på internationellt tryck och samarbete. Till exempel FN:s globala mål för hållbar utveckling kan inte uppnås, om vi inte lyckas bekämpa korruption och skapa institutioner som stödjer rättsstatsutvecklingen, betonade Häkkänen.

- Korruption får inte få fotfäste i Finland. Trots att korruptionsnivån i Finland enligt internationella undersökningar är låg, är det mycket viktigt att satsa på korruptionsbekämpning även hos oss, sade Häkkänen.  

Häkkänen berättade om strategin mot korruption som håller på att beredas i Finland.

- Målet med Finlands första strategi mot korruption är att skapa fungerande myndighetsstrukturer, öka öppenheten och den allmänna medvetenheten om korruption, underlätta avslöjandet av korruptionsfall, utveckla lagstiftningen som gäller mutbrott och främja forskningen kring korruptionsfrågor. Ett aktivt civilt samhälle och fri medieverksamhet är av avgörande betydelse när det gäller att bekämpa korruption. 

Minister Häkkänen betonade att de rekommendationer som Finland fått i de landsspecifika utvärderingsrapporterna om genomförandet av FN:s konvention mot korruption har varit till stor nytta i utvecklingen av den nationella verksamheten för att bekämpa korruption. Konventionens utvärderingsgrupp gjorde en rapport om Finland 2011.

FN:s konvention mot korruption (UNCAC) trädde i kraft internationellt 2005. Finland anslöt sig till konventionen 2006.

Konventionen är det första globala avtalet om bekämpning av korruption. Skyldigheterna enligt konventionen gäller mutbrott och vissa andra korruptionsrelaterade brott såsom penningtvätt. I konventionen ingår bestämmelser om förebyggande och kriminalisering av korruption, internationellt samarbete och sakkunnigbistånd samt återbetalning av medel som fåtts genom korruption. Sammanlagt 183 länder har anslutit sig till konventionen.

Under sitt besök i Wien träffar minister Häkkänen bland annat representanter för Österrikes regering, Rysslands justitieminister, Ukrainas justitieminister, direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och OSSE:s generalsekreterare.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131

Information om FN:s konvention mot korruption och dess övervakning (på engelska)